عدد تصویب شده برای وام ازدواج پاسخگوی متقاضیان نیست (فیلم)
{$sepehr_code_15165}