علی ربیعی : جامعه از نزاع های سیاسی ، از حذف نخبگان و بازی برای قدرت خسته است
سخنگوی دولت دوازدهم نوشت که مردم خواهان ائتلاف ملی برای حل مسائل و بهبود زندگی خود هستند.
 
ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: جامعه، از نزاع‌های سیاسی، از حذف نخبگان و بازی برای قدرت خسته است.
 
از تخریب و تهمت به این و آن، از سرک کشیدن به حوزه خصوصی و... دلزده شده است.
 
جامعه تغییر و آرامش می‌خواهد. جامعه عبور از یکدستی در عین باهم‌بودگی می‌خواهد و به دنبال تحقق دوباره امید در زندگی است.
 
مردم خواهان ائتلاف ملی برای حل مسائل و بهبود زندگی خود هستند.