رمز الخبر: ۱۷۱۳۹
تأريخ النشر: 12:54 - 02 November 2009
برداشت انار در روستاي چشمه علي در استان قم
قسمتي از يک باغ انار در روستاي چشمه علي در استان قم

برداشت انار در روستاي چشمه علي در استان قم


برداشت انار در روستاي چشمه علي در استان قم

برداشت انار در روستاي چشمه علي در استان قم

برداشت انار در روستاي چشمه علي در استان قم

برداشت انار در روستاي چشمه علي در استان قم

برداشت انار در روستاي چشمه علي در استان قم

دانه کردن انار براي پخت رب انار در روستاي چشمه علي

دانه کردن انار براي پخت رب انار در روستاي چشمه علي

انارهاي دانه شده آماده پخت براي تهيه رب انار
رب انار پخته شده و آماده مصرف

طبخ معجون الرمان


حمل مقداري از محصول برداشت شده براي فروش

زنان در حال پخت رب انار در روستاي چشم علي

طبخ معجون الرمان


انتقال مقداري از انار برداشت شده براي فروش

فروش انار در حاشيه جاده

فروش انار در حاشيه جاده