رمز الخبر: ۱۷۹۴۳
تأريخ النشر: 13:52 - 25 November 2009

تصوير اوباما ،رييس جمهور آمريكا در نهمين دوسالانه كاريكاتور در موزه هنرهاي معاصر شهر اهواز
نهمين دوسالانه كاريكاتور در موزه هنرهاي معاصر شهر اهواز
نهمين دوسالانه كاريكاتور در موزه هنرهاي معاصر شهر اهواز
تصوير اوباما ،رييس جمهور آمريكا در نهمين دوسالانه كاريكاتور در موزه هنرهاي معاصر شهر اهواز
نهمين دوسالانه كاريكاتور در موزه هنرهاي معاصر شهر اهواز

نهمين دوسالانه كاريكاتور در موزه هنرهاي معاصر شهر اهواز

نهمين دوسالانه كاريكاتور در موزه هنرهاي معاصر شهر اهواز

نهمين دوسالانه كاريكاتور در موزه هنرهاي معاصر شهر اهواز

نهمين دوسالانه كاريكاتور در موزه هنرهاي معاصر شهر اهواز

نهمين دوسالانه كاريكاتور در موزه هنرهاي معاصر شهر اهواز
نهمين دوسالانه كاريكاتور در موزه هنرهاي معاصر شهر اهواز
نهمين دوسالانه كاريكاتور در موزه هنرهاي معاصر شهر اهواز

نهمين دوسالانه كاريكاتور در موزه هنرهاي معاصر شهر اهواز

نهمين دوسالانه كاريكاتور در موزه هنرهاي معاصر شهر اهواز

نهمين دوسالانه كاريكاتور در موزه هنرهاي معاصر شهر اهواز