رمز الخبر: ۱۹۴۷
تأريخ النشر: 13:05 - 03 January 2008
جزیره سیری - الخلیج الفارسی
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
منشأت نفطیه - جزیره سیری - الخلیج الفارسی
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
الشتاء فی العاصمه طهران