رمز الخبر: ۲۱۰۷۴
تأريخ النشر: 19:11 - 06 March 2010
الانتخابات العراقیة في ایران
محافظة مازندران - شمال ایران

پرواز قوهاي مهاجر از فريدون كنار استان مازندران

 قوهاي مهاجر در فريدون كنار استان مازندران

پرواز قوهاي مهاجر در فريدون كنار استان مازندران

پرواز قوهاي مهاجر از فريدون كنار استان مازندران

اردک هاي تالاب فريدون كنار استان مازندران

 کوچ فلامينگوهاي مهاجر از ميانكاله استان مازندران

قره غازهاي مهاجر هنگام ترک تالاب فريدون كنار استان مازندران

قوهاي مهاجر در فريدون كنار استان مازندران

قوهاي مهاجر در فريدون كنار استان مازندران

قوهاي مهاجر در فريدون كنار استان مازندران

قره غازهاي مهاجر هنگام ترک تالاب فريدون كنار استان مازندران

پرواز فلامينگو در فريدون كنار استان مازندران

کوچ پرندگان مهاجر از فريدون كنار استان مازندران

 قوهاي مهاجر در فريدون كنار استان مازندران

کوچ پرندگان مهاجر از فريدون كنار استان مازندران

پرنده مهاجر در ميانكاله استان مازندران

مهاجرت فلامينگوها در ميانكاله استان مازندران

پرندگان مهاجر در فريدون كنار استان مازندران

پرندگان مهاجر در تالاب فريدون کنارمصنع تقلیدي للصباغة - ضاحیة طهران

حاج رضا نخ هاي آبگيري شده را به پشت بام مي برد و در معرض آفتاب قرار مي دهد.

پس از خشک شدن نخ ها، حاج رضا نخ ها را از پشت بام جمع مي کند.

پس از خشک شدن نخ ها، حاج رضا کلاف هاي نخ را از پشت بام به کارگاه منتقل مي کند.

آبگيري نخ ها پس از اتمام رنگ آميزي

نخ هاي آبگيري شده با تابش نور آفتاب به طور کامل خشک مي شوند.

کلاف هاي نخ آماده شده در انتظار انتقال به بازار

استراحت و صرف چاي پس از اتمام کار

نخهاي شسته شده پس از خشک شدن آماده رنگ آميزي مي شوند

حاج رضا پهلوان نژاد، 62 سال سن دارد و از هفت سالگي رنگرزي را آغاز کرده است. بيشتر سفارش هاي حاج رضا، رنگ کردن نخ هاي فرش است.