رمز الخبر: ۲۱۴۶۱
تأريخ النشر: 12:18 - 27 March 2010


نمايي از كاخ ميان پشته در بندر انزلي

نمايي از داخل كاخ ميان پشته در بندر انزلي

اطاق مطالعه كاخ ميان پشته

اطاق خواب كاخ ميان پشته

نمايي از ستونهاي كاخ ميان پشته

سالن پذيرايي كاخ موزه ميان پشته

سالن پذيرايي كاخ موزه ميان پشته

سالن پذيرايي در مجاورت اتاق كار در كاخ موزه ميان پشته

نمايي از اتاق هاي كاخ ميان پشته

سرويس بهداشتي كاخ ميان پشته

راديو گرام مبله آلماني

تابلوي نقاشي اثري از كمال الملك در موزه ميان پشته

گلدانهاي موزه كاخ ميان پشته

اطاق مطالعه كاخ ميان پشته

مينهاي رودخانه ايي در محوطه باغ موزه كاخ ميان پشته