رمز الخبر: ۲۱۴۷۹
تأريخ النشر: 12:40 - 28 March 2010
ميدان امير چخماق در يزد


ميدان امير چخماق در يزد

ميدان امير چخماق در يزد

مجسمه و بادگير در ميدان امير چخماق يزد

نمايي از هتل داد در شهر يزد

نماي داخلي از امامزاده جعفر(ع) در يزد

دخمه يزد

بازديد گردشگران از دخمه يزد

دولت آباد در يزد

نمايي از شيشه هاي رنگي بناي دولت آباد در يزد

نماي داخلي بناي دولت آباد در يزد

گنبد و گلدسته مسجد جامع يزد

آب انبار رستم گيو در شهر يزد

نمايي از بادگيرهاي آب انبار وقت ساعت در يزد

آب انبار فهادان در يزد

نماي داخلي بناي دولت آباد در يزد

زندان اسكندر در شهر يزد

زندان اسكندر در شهر يزد

شش بادگيري در يزد