رمز الخبر: ۲۱۷۰۱
تأريخ النشر: 11:54 - 06 April 2010

حلویات تقلیدیة في مدینة کرکان بشمال ایران

ساخت خمير اوليه حلوا در کارگاه قنادي

مخلوط کردن مواد حلوا توسط دستگاه هم زن

اضافه كردن روغن حيواني به حلوا در كارگاه قنادي

اضافه كردن عسل به حلوا در كارگاه قنادي


مخلوط كردن زعفران و حلوا توسط دستگاه هم زن

دستگاه مخلوط كن حلوا

پهن كردن خمير حلوا در كارگاه قنادي

پهن كردن خمير حلوا در كارگاه

پاشيدن پسته بر روي حلوا

حلوا پس از پخت توسط قناد شانه زده مي شود

بسته بندي حلواي مخصوص گرگان پس از پخت

پاشيدن پودر گردو  بر روي حلوا

پاشيدن پودر گردو بر روي حلوا

حلواي مخصوص پس از پخت، آماده عرضه به بازار مصرف است

مدینة کرمانشاة بغرب ایران

نمايي از محوطه تاريخي طاق بستان در كرمانشاه

گردشگران در طاق بستان كرمانشاه

نمايي از بناي تاريخي طاق بستان در كرمانشاه

عكسبرداري گردشگران در مقابل بناي تاريخي طاق بستان

نقوش برجسته بناي تاريخي طاق بستان

گردشگران در حال خواندن يكي از سنگ نوشته هاي طاق بستان

نقاشي هاي برجسته ديوار طاق بستان


نمايي از محوطه بيستون در كرمانشاه


نمايي از بناي تاريخي بيستون در كرمانشاه

نقاشي هاي برجسته ديوار طاق بستان

نمايي از معبد آناهيتا در كرمانشاه

نمايي از معبد آناهيتا در كرمانشاه

گردشگران در محوطه معبد آناهيتا هنگام عكسبرداري

ستون هاي معبد آناهيتا در كرمانشاه

بازديد گردشگران از معبد آناهيتا در كرمانشاه

تكيه معاون در كرمانشاه

بازديد گردشگران از تكيه معاون در كرمانشاه

نمايي از معماري تكيه معاون در كرمانشاه

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: