رمز الخبر: ۲۱۷۳۳
تأريخ النشر: 12:01 - 07 April 2010

الزنبق الربيع فی قزوین بغرب ایران

لاله هاي بهاري در قزوين

بازديدكنندگان لاله هاي بهاري در قزوين

لاله هاي بهاري در قزوين
لاله هاي بهاري در قزوين

لاله هاي بهاري در قزوين
لاله هاي بهاري در قزوين
لاله هاي بهاري در قزوين

لاله هاي بهاري در قزوين

بازديدكنندگان لاله هاي بهاري در قزوين

لاله هاي بهاري در قزوين

بازديدكنندگان لاله هاي بهاري در قزوين

لاله هاي بهاري در قزوين

بازديدكنندگان لاله هاي بهاري در قزوين

لاله هاي بهاري در قزوين

بازديدكنندگان لاله هاي بهاري در قزوين

حمام كسما فی مدینةکیلان بشمال ایران

رويش گل و گياه در سقف حمام كسما

رويش گل و گياده در پشت بام حمام كسما

حمام كسما در حومه شهر صومعه سراي گيلان

صناعة الفخار في ایران

چرخ كاري و شكل دادن گل

زدن نقش بر روي سفالها قبل از خشك شدن

كاربرد سفال در تزئينات ساختماني

چيدمان سفال ها در كارگاه جهت عرضه به بازار

سايه زني قبل از قرار گرفتن در كوره

آماده نمودن سفال ها قبل از ورود به كوره

نمونه ايي از سفال هاي قديمي

سفال هاي پخته شده در كورهالاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200