رمز الخبر: ۲۲۶۴۵
تأريخ النشر: 10:08 - 08 May 2010


مناورة الجیش الایراني البحریة في جنوب البلاد
معرض طهران الدولي للکتابمعرض للوثائق الوطنیة - طهران

تابلوهاي قديمي در سازمان اسناد ملي ايران

محل نگهداري تابلوهاي قديمي در سازمان اسناد ملي ايران

بررسي نمونه برداشته شده از سند قديمي با ميکروسکوب

نمونه برداري از سند قديمي براي آزمايش و تشخيص نوع آلودگي

تابلوهاي قديمي در سازمان اسناد ملي ايران

نگهداري تابلوي خوشنويسي قديمي در سازمان اسناد ملي ايران

نگهداري تابلوي خوشنويسي قديمي در سازمان اسناد ملي ايران


پاکسازي سند و کندن چسبهاي روي سند در مرحله ترميم در سازمان اسناد ملي ايران

يکي از روزنامه هاي چاپ قديم در سازمان اسناد ملي ايران

بازکردن تاخوردگي هاي سند

مرحله لکه برداري سند قديمي

مرحله رنگ کردن کاغد مورد نياز براي ترميم سند

پياده سازي تکه هاي سند بر روي تيشو

باز کردن مرمت قديمي سند

تابلوهاي قديمي در سازمان اسناد ملي ايران

تابلوهاي قديمي در سازمان اسناد ملي ايران

ترميم و طراحي قسمتهاي ريخته شده سند

محل نگهداري آرشيوي اسناد در سازمان اسناد ملي ايران

محل نگهداري آرشيوي اسناد در سازمان اسناد ملي ايران

صناعات متنوعة لمعکرونة - طهران