رمز الخبر: ۲۳۶۴۶
تأريخ النشر: 12:26 - 16 June 2010

مسرحیة السطلان و کاکول - طهران

اجراي نمايش

اجراي نمايش

اجراي نمايش
اجراي نمايش
اجراي نمايش
اجراي نمايش
اجراي نمايش
اجراي نمايش
اجراي نمايش

اجراي نمايش
اجراي نمايش
اجراي نمايش
اجراي نمايش
اجراي نمايش
سوق الزهور بجنوب شرق طهران

بازار گل محلاتي
گلدانهاي شمشاد در قسمت بار کاميون در بازار گل تهران
كارگران در حال تخليه بار در بازار گل محلاتي
يکي از غرفه هاي عرضه کننده گل و گياه در بازار گل محلاتي

يکي از غرفه هاي عرضه کننده گل و گياه در بازار گل محلاتي
يکي از غرفه هاي عرضه کننده گل و گياه در بازار گل محلاتي
بازار گل محلاتي
يکي از غرفه هاي عرضه کننده گل و گياه در بازار گل محلاتي
گل هاي گلايول در بازار گل محلاتي
عرضه گلدان گل در بازار گل محلاتي