رمز الخبر: ۲۴۹۲۱
تأريخ النشر: 12:54 - 14 August 2010


اعداد الحلويات – طهران

چرخ کردن خمير مخصوص باميه در کارگاه قنادي

سرخ کردن باميه

چرخ کردن خمير مخصوص باميه در کارگاه قنادي

زولبيا پس از پخت در کارگاه قنادي

کارگاه قنادي پخت زولبيا و باميه

باميه پس از سرخ کردن آماده مي شود

زولبياي سرخ شده جهت عرضه به بازار مصرف

با قيف مخصوص خمير زولبيا توسط کارگر قناد در روغن داغ ريخته مي شود

سرخ کردن باميه در کارگاه قنادي

با قيف مخصوص خمير زولبيا توسط کارگر قناد در روغن داغ ريخته مي شود

زولبياي سرخ شده آماده جهت عرضه به بازار مصرف

زولبياي سرخ شده آماده جهت عرضه به بازار مصرف

زولبياي سرخ شده آماده جهت عرضه به بازار مصرف


عروض مسرحية – طهران

نمايش مجلس شيبه لير بيچاره به كارگرداني حسين جمالي

نمايش مجلس شيبه لير بيچاره به كارگرداني حسين جمالي

مجيد رحمتي در نمايش مجلس شيبه لير بيچاره به كارگرداني حسين جمالي

نمايش مجلس شيبه لير بيچاره به كارگرداني حسين جمالي

نمايش مجلس شيبه لير بيچاره به كارگرداني حسين جمالي

نمايش مجلس شيبه لير بيچاره به كارگرداني حسين جمالي

نمايش مجلس شيبه لير بيچاره به كارگرداني حسين جمالي

نمايش مجلس شيبه لير بيچاره به كارگرداني حسين جمالي

نمايش مجلس شيبه لير بيچاره به كارگرداني حسين جمالي

نمايش مجلس شيبه لير بيچاره به كارگرداني حسين جمالي

نمايش مجلس شيبه لير بيچاره به كارگرداني حسين جمالي

نمايش مجلس شيبه لير بيچاره به كارگرداني حسين جمالي

نمايش مجلس شيبه لير بيچاره به كارگرداني حسين جمالي

نمايش مجلس شيبه لير بيچاره به كارگرداني حسين جمالي

نمايش مجلس شيبه لير بيچاره به كارگرداني حسين جمالي

نمايش مجلس شيبه لير بيچاره به كارگرداني حسين جمالي