رمز الخبر: ۲۵۰۴۰
تأريخ النشر: 11:35 - 18 August 2010


معرض الفنون التشكيلية – طهران

يكي از آثار ارائه شده در نمايشگاه هنرهاي تجسمي آزادگان در موسسه فرهنگي صبا

افتتاح نمايشگاه هنرهاي تجسمي آزادگان در موسسه فرهنگي صبا

افتتاح نمايشگاه هنرهاي تجسمي آزادگان در موسسه فرهنگي صبا

افتتاح نمايشگاه هنرهاي تجسمي آزادگان در موسسه فرهنگي صبا

افتتاح نمايشگاه هنرهاي تجسمي آزادگان در موسسه فرهنگي صبا

افتتاح نمايشگاه هنرهاي تجسمي آزادگان در موسسه فرهنگي صبا

افتتاح نمايشگاه هنرهاي تجسمي آزادگان در موسسه فرهنگي صبا

افتتاح نمايشگاه هنرهاي تجسمي آزادگان در موسسه فرهنگي صبا

افتتاح نمايشگاه هنرهاي تجسمي آزادگان در موسسه فرهنگي صبا

افتتاح نمايشگاه هنرهاي تجسمي آزادگان در موسسه فرهنگي صبا

افتتاح نمايشگاه هنرهاي تجسمي آزادگان در موسسه فرهنگي صبا

افتتاح نمايشگاه هنرهاي تجسمي آزادگان در موسسه فرهنگي صبا

افتتاح نمايشگاه هنرهاي تجسمي آزادگان در موسسه فرهنگي صبا

افتتاح نمايشگاه هنرهاي تجسمي آزادگان در موسسه فرهنگي صبا

مهرجان رمضان بمتنزه "ملت" – طهران