رمز الخبر: ۲۵۲۹۹
تأريخ النشر: 11:42 - 30 August 2010


مساجد سوق تبريز – شمال غرب ايران

حياط مسجد جامع در بازار تبريز

مسجد مجتهد

مسجد مجتهد

حضور مردم روزه دار در ماه مبارک رمضان در مسجد مقبره بازار تبريز

تلاوت قرآن روزه داران در ماه مبارک رمضان در مسجد مقبره بازار تبريز

نمايي از يك مسجد در بازار تبريز

معماري مسجد جامع در بازار تبريز

معرض المخطوطات من القران الكريم - طهران

http://www.asriran.com/files/album/fa/original/890_356.jpg

http://www.asriran.com/files/album/fa/original/891_581.jpg

http://www.asriran.com/files/album/fa/original/890_356.jpg
http://www.asriran.com/files/album/fa/original/888_753.jpg

http://www.asriran.com/files/album/fa/original/888_753.jpg

http://www.asriran.com/files/album/fa/original/887_511.jpg

http://www.asriran.com/files/album/fa/original/886_838.jpg

http://www.asriran.com/files/album/fa/original/885_422.jpg

http://www.asriran.com/files/album/fa/original/884_371.jpg

http://www.asriran.com/files/album/fa/original/883_461.jpg

http://www.asriran.com/files/album/fa/original/881_423.jpg

http://www.asriran.com/files/album/fa/original/880_226.jpg

http://www.asriran.com/files/album/fa/original/879_846.jpg

http://www.asriran.com/files/album/fa/original/878_760.jpg

http://www.asriran.com/files/album/fa/original/877_860.jpg

http://www.asriran.com/files/album/fa/original/876_855.jpg

http://www.asriran.com/files/album/fa/original/874_567.jpg

http://www.asriran.com/files/album/fa/original/873_486.jpg

http://www.asriran.com/files/album/fa/original/872_797.jpg