رمز الخبر: ۲۸۷۰۸
تأريخ النشر: 11:52 - 06 February 2011


طيور البحر في نهر "زايندة رود" باصفهان وسط ايران

مرغان دريايي در آسمان اصفهان

مرغان دريايي در زاينده رود اصفهان

مردم هنگام غذا دادن به مرغان دريايي در کنار سي و سه پل در اصفهان

مردم هنگام تماشاي مرغان دريايي در زاينده رود اصفهان

مرغان دريايي در زاينده رود اصفهان

مرغان دريايي در زاينده رود اصفهان

مرغان دريايي در زاينده رود اصفهان

مرغان دريايي در زاينده رود اصفهان

مرغان دريايي در زاينده رود اصفهان

مرغان دريايي در زاينده رود اصفهان

مرغان دريايي در زاينده رود اصفهان

مرغان دريايي در آسمان اصفهان

مرغان دريايي در زاينده رود اصفهان

مردم هنگام تماشاي مرغان دريايي در زاينده رود اصفهان

مرغان دريايي در زاينده رود اصفهان

مرغان دريايي در زاينده رود اصفهان

مرغان دريايي در زاينده رود اصفهان

مرغابي ها در زاينده رود اصفهان

مرغان دريايي در زاينده رود اصفهان

مرغان دريايي در زاينده رود اصفهان

مرغان دريايي در زاينده رود اصفهان

مرغان دريايي در زاينده رود اصفهان

مرغان دريايي در آسمان اصفهان


مركز اصلاح مقاتلات الجيش – مطار مهراباد طهران

مرکز اورهال جنگنده هاي ارتش در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده اف 4 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده اف 4 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده اف 4 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده اف 4 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده اف 4 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده اف 4 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده هاي ميگ 29 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده اف 4 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

مرکز اورهال جنگنده هاي ارتش در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده ميگ 29 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده ميگ 29 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده ميگ 29 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده ميگ 29 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده ميگ 29 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده ميگ 29 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده ميگ 29 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده ميگ 29 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده ميگ 29 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده ميگ 29 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

مرکز اورهال جنگنده هاي ارتش در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

اورهال جنگنده ميگ 29 در پايگاه يکم شکاري مهرآباد

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: