رمز الخبر: ۲۹۶۳۵
تأريخ النشر: 10:17 - 03 April 2011
سباق الطائرات الورقية -  شاطئ نهر کارون مدینة اهواز جنوب غرب ایران

 
بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون

بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون

بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون

بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون

بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون

بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون

بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون

بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون

بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون

بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون

بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون

بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون

بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون

بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون

بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون

بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون

بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون

بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون

بادبادک بازي در پارک دولت نزديك ساحل کارون


متحف علم الانسان - مدینة اردبیل شمال شرق ایران
موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل

موزه مردم شناسي اردبيل