رمز الخبر: ۲۹۸۵۱
تأريخ النشر: 12:04 - 11 April 2011


حدیقة " ائل غولي" مدینة تبريز شمال غرب ایران

پارك تفريحي ائل گلي در تبريز

پارك تفريحي ائل گلي در تبريز

پارك تفريحي ائل گلي در تبريز

قايق سواري در درياچه پارك تفريحي ائل گلي در تبريز

پارك تفريحي ائل گلي در تبريز

پارك تفريحي ائل گلي در تبريز

وسايل تفريح گردشگران در پارك تفريحي ائل گلي در تبريز

پارك تفريحي ائل گلي در تبريز

پارك تفريحي ائل گلي در تبريز

پارك تفريحي ائل گلي در تبريز

حركات نمايشي جوانان در پارك تفريحي ائل گلي در تبريز

پارك تفريحي ائل گلي در تبريز

گردشگران درپارك تفريحي ائل گلي در تبريز

نوازندگي در پارك تفريحي ائل گلي در تبريز

پارك تفريحي ائل گلي در تبريز

بازي كودك درپارك تفريحي ائل گلي در تبريز

درشكه سواري گردشگران در پارك تفريحي ائل گلي در تبريز

پارك تفريحي ائل گلي در تبريز

وسايل بازي در پارك تفريحي ائل گلي در تبريز

نماي ديدني پارك تفريحي ائل گلي در تبريزدر شبمبنی" جهلستون" التاریخي - مدینة قزوين وسط ایران


موزه چهلستون قزوين

عمارت چهلستون از بناهاي تاريخي قزوين

عمارت چهلستون از بناهاي تاريخي قزوين

عمارت چهلستون از بناهاي تاريخي قزوين

آثار هنري در عمارت چهلستون از بناهاي تاريخي قزوين

عمارت چهلستون از بناهاي تاريخي قزوين

موزه چهلستون قزوين

موزه چهلستون قزوين

موزه چهلستون قزوين

موزه چهلستون قزوين

موزه چهلستون قزوين

موزه چهلستون قزوين

عمارت چهلستون از بناهاي تاريخي قزوين

آثار تاريخي بجا مانده از عمارت چهلستون در قزوين

اشياء عتيقه در موزه چهلستون قزوين

عمارت چهلستون از بناهاي تاريخي قزوين

عمارت چهلستون از بناهاي تاريخي قزوين

عمارت چهلستون از بناهاي تاريخي قزوين