ظاهر عجیب و دور از انتظار یک ویروس زیر میکروسکوپ الکترونی(+عکس)

عصر ایران - اشریشیا ویروس تی4 (Escherichia Virus T4) گونه ای از باکتریوفاژها است که باکتری اشریشیا کُلای را آلوده می کند. این یک ویروس دی ان ای دو رشته ای در زیرخانواده Tevenvirinae از خانواده Myoviridae است. تی4 قادر است تا تنها یک چرخه زندگی لیتیک و نه چرخه زندگی لیزوژنیک را طی کند.

تی4 با 90 نانومتر پهنا و 200 نانومتر طول، ویروس نسبتا بزرگی است. ژنوم دی ان ای در یک سر بیست وجهی که به عنوان کپسید نیز شناخته می شود، نگهداری می شود. دم تی4 میان تهی است و می تواند اسید نوکلئیک خود را پس از اتصال به سلول منتقل کند.

اشریشیا ویروس تی4

اشریشیا ویروس تی4