سوسک کلینیوس را دیده اید؟! (عکس)

عصر ایران - کلینیوس یک سرده بزرگ و متنوع از سوسک های زمینی است. در سرتاسر جهان، تقریباً 1000 گونه از آن تا کنون شناسایی شده است.