کد خبر ۱۴۴۱۲۴
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۷ - ۱۶ آبان ۱۳۸۹ - 07 November 2010
بار ديگر بلدوزرها دور از چشم متوليان و دوستداران ميراث فرهنگي کشور يک بناي ثبت شده در فهرست آثار ملي را موسوم به قصر فيليه خرمشهر ، براي هميشه تخريب کردند.

سخنگوي انجمن دوستداران ميراث فرهنگي خوزستان به مهر در اهواز گفت: گفته مي شود تخريب قصر فيليه خرمشهر که درمحوطه شرکت تاسيسات دريايي خرمشهر قرار دارد مورد اعتراض سازمان ميراث فرهنگي قرارگرفته اما تاکنون واکنشي علني توسط سازمان ميراث فرهنگي آبادان در اين مورد مشاهده نشده است.

مجتبي گهستوني افزود: تخريب قصر قاجاري فيليه که در سال 1379 به شماره 2845 در فهرست آثار ملي ثبت شده بود در حالي صورت گرفت که بر خلاف گفته‌هاي مديران ميراث فرهنگي آبادان مرمت بخشي از اين بنا از دو سال پيش آغاز شده بود.

وي اضافه کرد: انتظار مي رفت اين بنا با توجه به مرزي بودن آن و همچنين شدت حملات در زمان جنگ تحميلي تخريب شود ولي همچنان استحکام خود را حفظ کرده و در وضعيت نسبتا خوبي به سر مي‌برد در عين حال از نظر مرمتي و ساخت و ساز نياز به رسيدگي فراواني دارد.
 
سخنگوي انجمن دوستداران ميراث فرهنگي خوزستان اظهار داشت: قصر فيليه در محدوده شلمچه در کنار اروند رود واقع است.

آجري کاري هاي اين بنا از ويژگي هاي آن محسوب مي شد که درب و پنجره‌هاي آن از چوب ساج و آبنوس ساخته شده و از آئينه‌ کاريهاي سقف، داخل اطاق ها ، طارم و ايوان هاي آن با تمثال هاي پادشاهان قاجار برخوردار بود.

گهستوني يادآور شد: سازمان ميراث فرهنگي در سال 1387 هم مبلغ 400 ميليون تومان اعتبار براي يک اقدام غير مرمتي در جوار قصر فيليه به منظور ايجاد يک ساختمان جديد براي الحاق به قصر هزينه کرده بود تا پس از مرمت اين بنا مهمانسراي کارکنان شرکت تاسيسات دريايي ايجاد شود.

ک‍‍اخ‌ ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ ش‍ي‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ف‍ي‍ل‍ي‍ه خ‍رم‍ش‍‍ه‍ر ب‍‍ا 81 س‍‍ال‌ ق‍دم‍ت‌ ي‍ک‍‍ي‌ ‌از ‌آث‍‍ار م‍ل‍‍ي‌ و ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ ک‍ش‍ورم‍‍ان‌ ب‍ه‌ ش‍م‍‍ار م‍‍ي‌ رود.

ک‍‍اخ‌ ش‍ي‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ در س‍‍ال‌ 1917 در زم‍ي‍ن‍‍ي‌ ب‍‍ا زي‍رب‍ن‍‍ا‌ي‌ 788 م‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ در ک‍ن‍‍ار ن‍‍ه‍ر ف‍ي‍ل‍ي‍ه‌ خ‍رم‍ش‍‍ه‍ر ت‍وس‍ط م‍‍ع‍م‍‍ار‌ان‌ ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‍‍ي‌ و ش‍ي‍ر‌از‌ي‌ س‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍د.
 
ب‍ر‌ا‌ي‌ س‍‍اخ‍ت‌ ‌اي‍ن‌ ک‍‍اخ‌ ‌از م‍ص‍‍ال‍ح‍‍ي‌ ‌ه‍م‍چ‍ون‌ ‌آج‍ر و گ‍چ‌ ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت. ب‍ن‍‍ا‌ي‌ م‍ذک‍ور در س‍‍ال‌ 1355 م‍رم‍ت‌ ش‍د و ب‍‍ع‍د‌ه‍‍ا م‍ورد ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ د‌ان‍ش‍ک‍ده‌ ‌ع‍ل‍وم‌ دري‍‍اي‍‍ي‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍ر ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت.

ق‍س‍م‍ت ه‍‍اي‍‍ي‌ ‌از ب‍ن‍‍ا‌ي‌ ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ ک‍‍اخ‌ ش‍ي‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ در ‌اث‍ر ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ي‍ل‍‍ي‌ و ‌ع‍و‌ام‍ل‌ ج‍و‌ي‌ ت‍خ‍ري‍ب‌ ش‍د ول‍‍ي‌ پ‍س‌ ‌از پ‍‍اي‍‍ان‌ ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ي‍ل‍‍ي‌ ب‍‍ار دي‍گ‍ر م‍رم‍ت‌ شد. ش‍ي‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ پ‍س‍ر ح‍‍اج‌ ج‍‍اب‍ر‌ ن‍ص‍رت‌ م‍ل‍ک م‍ت‍ول‍د 1238 ‌ه‍ج‍ر‌ي‌ ق‍م‍ر‌ي‌ ي‍ک‍‍ي‌ ‌از و‌ال‍ي‍‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ب‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍دت‌ 29 س‍‍ال‌ ب‍ر ‌اي‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ح‍ک‍م‍ر‌ان‍‍ي‌ ک‍رد.
مطالب مرتبط
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری