کد خبر ۴۰۱۴
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۳ - ۰۵ مهر ۱۳۸۵ - 27 September 2006
اسرائیل رخنه االکترونیکی درایران راباهدف هدایت سوژه های اطلاعاتی دردستورکارکارشناسان خودقرارداده است .

کارشناسان الکترونیک اسرائیل به دنبال نفوذمخابراتی درایران هستند.

به گزارش البرز اسرائیل رخنه االکترونیکی درایران راباهدف هدایت سوژه های اطلاعاتی دردستورکارکارشناسان خودقرارداده است .

این کارشناسان موظف هستنددرکشورهای اطراف ایران حضوریافته وتحت عنوان شرکتهای پیمانکارومجری پیمانهای بزرگ همسایگان ایران رابدست گرفته وتحت کنترل خوددرآورند.

تجهیزات مخابراتی ,صنایع صوتی وتصویری, هدایت سیستم های حفاظتی و مهندسی سخت افزاری ونرم افزاری محورهای حضورفنی کارشناسان اسرائیلی درکشورهای مجاورایران است .

کارشناسان اسرائیلی میبایست بانفوذدردستگاههای اجرایی این کشورها باحمایت کشورهایی مانندآمریکا ازطریق سیاستمداران وابسته کشورمذکوررا به منطقه واسط تبدیل کنندتاازاین طریق به ارسال وهدایت اطلاعات به داخل ایران اقدام نمایند.

اخیرانیزآذربایجان درشمال ایران دردستوراین برنامه قرارگرفته است بطوریکه اکثرسیستم های مخابراتی ,حفاظتی والکترونیک فرودگاه بین المللی باکودراختیارکارشناسان اسرائیلی قراردارد.

درحالیکه فرودگاه باکونصب دوربین های حفاظتی ,ارسال پیامهای مخابراتی , گیت ها ورایانه های خودرا به پیمانکاران اسرائیلی سپرده است گزارشهای دریافتی ازنصب تجهیزات مشابه دربرخی فرودگاههای مهم دردیگرکشورهای همسایه ایران خبرمیدهند.

نفوذدرسیستمهای تلفن همراه این کشورها مهمترین هدف اسرائیل است .

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری