کد خبر ۴۱۳۳۴۷
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۸ - ۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - 23 August 2015
بر اساس گزارش مرکز آمار از سال ۸۵ تا ۹۰ بیش از ۵ و نیم میلیون نفر مهاجرت کرده و استان‌های تهران و البرز در صدر استان‌های مهاجر پذیر هستند.

به گزارش فارس، مرکز آمار ایران گزارش مهاجرت‌های داخلی سال‌های 1385 تا 1390 را براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن را منتشر کرد.

براین اساس مهاجرت طی سال‌های 1390 ـ 1385، در مجموع 5 میلیون و 534 هزار و 666 نفر محل سکونت خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده‌اند. از این تعداد، در آخرین جابجایی انجام شده محل اقامت قبلی 5 میلیون و 89 هزار و 354 نفر (92.0 درصد) داخل کشور و 102 هزار و 519 نفر (1.9 درصد) خارج از کشور بوده است و 342 هزار و 793 نفر (6.2 درصد) نیز محل اقامت قبلی خود را اظهار نکرده‌اند.

از مجموع 102 هزار و 519 نفر مهاجری که محل اقامت قبلی خود را در آخرین جابجایی خارج از کشور اعلام کرده‌اند 78 هزار و  789 نفر (76.8 درصد) به نقاط شهری و 23 هزار و 270 نفر (23.2 درصد) به نقاط روستایی کشور وارد و ساکن شده‌اند.

از مجموع 5 میلیون و 89 هزار و  354 نفر که طی سال‌های 1385 تا 1390 محل اقامت خود را در داخل کشور تغییر داده‌اند، 1 میلیون و 985 هزار و 927 نفر (39.0 درصد) در بین استان‌های کشور و 3 میلیون و 103 هزار و 427 نفر (61 درصد) در داخل استان‌های محل زندگی خود جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کرده‌اند.

همچنین از مجموع 3 میلیون و 103 هزار و 427 نفر که طی سال‌های 1385 تا 1390 محل اقامت خود را در محدوده استان محل زندگی تغییر داده‌اند، محل اقامت قبلی 1 میلیون و 983 هزار و 876 نفر (63.9 درصد) شهرستان محل سرشماری و 1 میلیون و 119 هزار و 551 نفر (36.1 درصد) شهرستان‌های دیگر استان محل سرشماری بوده است.

بررسی مهاجران برحسب منشأ شهری یا روستایی نشان می‌دهد، از مجموع 5 میلیون و 89 هزار و 354 نفر که طی سال‌های 1385 تا 1390 محل اقامت خود را در داخل کشور تغییر داده‌اند، محل اقامت قبلی 4 میلیون و 14 هزار و 586 نفر (78.9 درصد) نقاط شهری و 1 میلیون و 23 هزار و 959 نفر (21.1 درصد) نقاط روستایی بوده است و 508.9 نفر (حدود 1 درصد) نیز محل اقامت قبلی خود را اظهار نکرده‌اند.

از مجموع 4 میلیون و 14 هزار و 856 نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعلام کرده‌اند 3 میلیون و 259 هزار و 40 نفر (81.2 درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و 755 هزار و 546 نفر (18.8 درصد) به نقاط روستایی (مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شده‌اند.

همچنین از مجموع 1 میلیون و 23 هزار و 959 نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعلام کرده‌اند، 655 هزار و 251 نفر (حدود 64 درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و 368 هزار و 706 نفر (36 درصد) به سایر نقاط روستایی (مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شده‌اند.

2ـ2ـ مهاجرت داخلی استانی طی سال‌های 1390ـ1385

در فاصله سال‌های 1385 تا 1390 مجموعاً 3 میلیون و 103 هزار و 427 نفر در داخل استان محل اقامت خود جابجا شده‌اند، که این تعداد 56.1 درصد مهاجران طی پنج سال مزبور را تشکیل می‌دهد.

بررسی مهاجران جابجا شده داخل استان‌ها برحسب محل اقامت قبلی نشان می‌دهد 1 میلیون و 983 هزار و 876 نفر (63.9 درصد) در شهرستان‌های محل سرشماری، محل سکونت خود را تغییر داده‌اند و محل اقامت قبلی 1 میلیون و 119 هزار و 551 نفر (36.1 درصد) دیگر شهرستان‌های استان مورد سرشماری بوده است.

در فاصله سال‌های 1385 و 1390 از مجموع مهاجران جابجا شده در داخل استان محل سرشماری، 2 میلیون و 157 هزار و 545 نفر (69.5 درصد) محل اقامت قبلی خود را شهر و 915 هزار و 509 نفر (29.5 درصد) روستا اعلام داشته‌اند.

از مجموع 2 میلیون و 157 هزار و 545 نفر مهاجر داخل استانی که محل اقامت قبلی خود را شهر اظهار کرده‌اند، 1 میلیون و 686 هزار و 726 نفر (78.2 درصد) به سایر شهرهای استان محل زندگی خود (مهاجران شهر به شهر داخلی استانی) و 470 هزار و 819 نفر (21.8 درصد) به نقاط روستایی (مهاجران شهر به روستا داخل استانی) وارد و ساکن شده‌اند.

همچنین از مجموع 915 هزار و 509 نفر مهاجر استانی که محل اقامت قبلی خود را روستا اعلام کرده‌اند، 570 هزار و 643 نفر (62.3 درصد) به نقاط شهری استان محل زندگی خود (مهاجران روستا به شهر داخل استانی) و 344 هزار و 866 نفر (37.7 درصد) به دیگر نقاط روستایی استان محل زندگی خود (مهاجران روستا به روستا داخل استانی) وارد و ساکن شده‌اند.

مهاجرت بین استانی در دوره زمانی 90ـ1385

بررسی استان‌های کشور از نظر مهاجرپذیری و مهاجرفرستی طی دوره زمانی 90ـ1385 نشان می‌دهد که 13 استان از 31 استان کشور (حدود 42 درصد از استان‌ها) مهاجرپذیر بوده‌اند، یعنی خالص مهاجرت در آنها عددی مثبت است.

سایر استان‌های کشور مهاجرفرست بوده‌اند یعنی خالص مهاجرت در آنها منفی است. در بین این استان‌ها، استان البرز با 93 هزار و 693 نفر دارای بیشترین خالص مهاجرت و استان خوزستان با منفی 54 هزار و 530 نفر کمترین خالص مهاجرت را داشته است.

در بین استان‌های مهاجرفرست به ترتیب استان‌های خوزستان، کرمانشاه، لرستان، سیستان و بلوچستان و فارس بیشترین تعداد جمعیت را بر اثر مهاجرت از دست داده‌اند. اعداد مربوط به خالص مهاجرت در استان‌های مذکور به ترتیب منفی 54 هزار و 530، منفی 38 هزار و 719،منفی 35 هزار و937،منفی 33هزارو 684 و منفی 25هزار و 975 نفر است.

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در فاصله سال‌های 90ـ1385 در مجموع 3 میلیون 971 هزار و 854 نفر در بین استان‌های کشور جابجا شده‌اند که از این تعداد بیشترین مبادله جمعیتی مربوط به استان تهران با 788 هزار و 888 نفر (20 درصد کل مهاجران بین استانی) و کمترین مبادله جمعیت مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با 30 هزار و 350 نفر (0.76 درصد) است.

از مجموع 1 میلیون 985 هزار و 927 نفر مهاجران وارد شده در دوره زمانی 90ـ1385 تعداد 384 هزار و 25 نفر (19.3 درصد) به استان تهران وارد و ساکن شده‌اند. بعد از استان تهران بیشترین واردشدگان به ترتیب به استان البرز 192 هزارو 770 نفر (9.7 درصد) و استان اصفهان 140 هزار و 495 نفر (7.1 درصد) کل واردشدگان بوده است و استان کهگیلویه و بویراحمد با 12 هزار 999 نفر (0.7 درصد) کمترین واردشدگان را داشته است.

از مجموع واردشدگان به استان تهران بیشترین تعداد از استان البرز بوده است چرا که طی پنج سال 90ـ 1385 تعداد 42 هزار و 265 نفر از استان مزبور به استان تهران مهاجرت کرده‌اند که 11 درصد از کل مهاجران وارد شده به استان تهران را تشکیل می‌دهند. همچنین این بررسی نشان می‌دهد خارج‌شدگان از استان البرز نیز عمدتاً به استان تهران مهاجرت کرده‌اند به طوری که از مجموع 99 هزار و 77نفر که طی پنج سال مورد بررسی محل اقامت خود را از استان البرز ترک کرده‌اند 42.7 درصد به استان تهران مهاجرت کرده‌اند و بقیه (57.3 درصد) به 30 استان دیگر مهاجرت کرده‌اند.

از مجموع مهاجران خارج شده از استان‌های کشور (1 میلیون و 985 هزار و 927) نفر طی سال‌های 1385 و 1390، بیشترین تعداد مربوط به استان‌های تهران 404 هزار و 863 نفر (20.4) درصد، خراسان رضوی 116 هزار و 101 نفر (5.8 درصد) و خوزستان با 115 هزار و 622 نفر (5.8 درصد) و کمترین مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 17 هزار و 351 نفر (0.9 درصد) بوده است.

ارسال به تلگرام
برچسب ها: مهاجرت ، تهران ، آمار
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری