کد خبر ۴۹۱۶
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۲ - ۱۸ مهر ۱۳۸۵ - 10 October 2006
هنوزبسیاری ازتغییرمذهب داده های سوریه ازبیم جان خودوخانواده هایشان شیعه بودن خودرا پنهان میکنند.

علیرغم نگرانی های دولتی وفشارلائیکهای نزدیک به دولت سوریه مراکزفرهنگی ومذهبی شیعه درسوریه شاهدمراجعات مکرروسوالات گسترده ای درخصوص اعتقادات شیعی هستند.

به گزارش البرز پیروزی غرورانگیزحزب الله لبنان موجب شده تا موج گرایش به مذهب شیعه درمیان دیگرپیروان دیگرمذاهب سوری افزایش قابل توجهی ازخودنشان دهد.

این گرایش ها اگرچه دربرخی مواردجنبه سیاسی بخودگرفته است اما درمیان مردم وعوام جنبه اعتقادی داردوبنابرگفته شیعیان دمشق باگذشت سالهاازفضای خوف وترس درسوریه هنوزبسیاری ازتغییرمذهب داده های سوریه ازبیم جان خودوخانواده هایشان شیعه بودن خودرا پنهان میکنند.

درعین حال گسترش استفاده ازماهواره درمیان سوری ها علاقمندی به برنامه های چندشبکه شیعی ازجمله المناررا درمیان شهروندان این کشورتقویت کرده است ونوعی جسارت رادرتغییرمذهب بوجودآورده است .

یک وکیل سوری که هم اکنون به مذهب شیعه گرویده خودراسنی میدانداما گرایش به سیدحسن نصرالله رابرای خودافتخاری تلقی میکندکه حاضرنیست هرگزباچیزدیگری آنراعوض کند.

جنگ 33روزه اسرائیل علیه لبنان وشکستش دراین جنگ موجب بازگشت غرورازدست رفته عربی میان اعراب منطقه شده وآنان این پیروزی راکه برای اولین باردرچنددهه گذشته ازسوی اعراب صورت پذیرفته رامدیون تفکرشیعی سیدحسن نصرالله ویارانش میدانند.

آنان میگویند:اگرچه لبنان ومنطقه ازاین جنگ آسیب هایی رامتحمل شدولی این برای اولین باراست که درجنگی نابرابرشاهدپیروزی مسلمانان عرب دربرابرارتشی هستیم که ابرقدرتهای بزرگ حامی آن بودند.

اعراب سوریه معتقدند: جنگ اسرائیل علیه لبنان وحمایت آمریکا ازاین رژیم خدمتی بزرگ برای بازگشت وحدت میان اعراب اعم ازسنی وشیعه درمنطقه بویژه درمیان شهروندان لبنان وسوریه شده است .

یک دانشجوی دانشگاه دمشق میگوید:سالهادرکتابهایمان ازشکست ارتش بزرگ عربی ظرف چندروزبدست ارتشی کوچک باامکاناتی ناچیزترخواندیم وازپدارنمان غرورازدست رفته مان رابه برادران وفرزندان خودمنتقل کردیم ولی امروزبرای اولین بارجوانان عرب میتوانندبه عربی بودن خودببالندواین محصول ازخودگذشتی ومقاومت سیدحسن نصرالله وشیعیان لبنان است .

شهرهای حلب ودمشق مهمترین شهرهای سوریه هستندکه درآن گرایش به شیعه وحمایت ازحزب الله لبنان روبه افزایش است .

علیرغم فشارهای سنی های افراطی ولائیکهای نزدیک به قدرت مرکزی برخی صاحبنظران سوریه متعقدند گرایش به سیدحسن نصرالله درمیان مردم این کشورنمی تواندخطری برای حکومت بشاراسدمحسوب شودزیراشیعیان سوریه تصاویرسیدحسن نصرالله وبشاراسدرابعنوان نمادهای رهبری خوددرکناریکدیگراستفاده میکنند.

این صاحبنظران می افزایند: گرایش به محورقدرتی عربی (سیدحسن نصرالله ) وحمایت بشاراسدازوی حتی میتواندبه افزایش جایگاه وگسترش محبوبیتش درمیان مردم کشورش منجرشود.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری