کد خبر ۲۰۴۹۴۹
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۶ - ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ - 10 March 2012
شهربانی با در نظر گرفتن صلاحیت تقاضاکننده در افتتاح امکنه اجازه آنرا صادر نموده و صاحب پروانه مکلف است پروانه خود را به کلانتری محل ارائه داده سپس بافتتاح مؤسسه مربوطه به خود اقدام نماید دارنده پروانه صاحب مؤسسه شناخته شده و مسئول خواهد بود.
خبرآنلاین: برخلاف آنچه که عامه می پندارند قهوه خانه جای عرضه قلیان و مخدرات و امثال آن نبوده بلکه تنها در آن با چای.قهوه. بستنی. شیر. شربت از مشتری پذیرایی می شد.

گاهی در مقررات و قوانین قدیمی به تعابیر و تعاریفی از واژه ها بر می خوریم که شاید آنها را تاکنون ندیده باشیم.

از جمله جالب است وجه تمایز مهمانخانه و مسافرخانه و پانسیون، همچنین تفاوتهای قهوه خانه با کافه و رستوران، که در نظامنامه اماکن عمومی مصوب 1312 و اصلاحیه سال 1315 آمده است.

همچنین برخلاف آنچه که عامه می پندارند قهوه خانه جای عرضه قلیان و مخدرات و امثال آن نبوده بلکه تنها در آن با چای.قهوه. بستنی. شیر. شربت از مشتری پذیرایی می شد.

بخشی از مواد نظامنامه زیر بخوانید:

13- مهمانخانه محلی است که برای توقف مسافرین در شهرها دایر شده و از حیث وسائل پذیرائی دارای مشخصات ذیل می‌باشد: اطاق خواب با کلیه لوازم آن با تختخواب با تشک‌فنردار ـ تلفن ـ روشنائی بوسیله الکتریک ـ حمام و مستراح غربی شرقی ـ لوله‌کشی آب در بنا و زنگ اخبارالکتریک.

15-مسافرخانه محلی است که با وضع ساده برای توقف مسافرین تاسیس می‌شود.

17-پانسیون محلی است دارای اطاقهای مبله که با غذا یا بدون غذا بمسافرین اجاره داده می‌شود.

37-قهوه‌خانه به مؤسسه اطلاق می‌شود که ماکولات و نوشابه به آن منحصر به چای.قهوه. بستنی. شیر. شربت و امثال آن باشد.

38-در کافه‌ها علاوه بر ماکولات و نوشابه که در قهوه‌خانه‌ها فروخته می‌شودفروش نوشابه‌های الکلی هم مجاز خواهد بود لیکن فروش غذای گرم ممنوع است.

39-دائر بودن نمایشات در کافه‌ها محتاج به اجازه مخصوص شهربانی خواهد بود.

40-رستوران محلی است که در آنجا فقط ناهار و شام صرف می‌شود.

44-نمایشات (کاباره) در اماکن عمومی منحصر به رستوران و کافه رستورانها است ولی این اقدام مستلزم تحصیل اجازه مخصوص شهربانی است.

مشروح مواد این نظامنامه را نیز در زیر خواهید دید:

نظامنامه اماکن عمومی
1- اماکن مصرحه در این نظامنامه عبارت است از مهمانخانه (هتل) مسافرخانه پانسیون ـ کافه ـ رستوران ـ کافه یا قهوه‌خانه و کلیه اماکن دیگری که برای پذیرائی اشخاص یا مسافرین تشکیل می‌شود.

2- اشخاصیکه قصد افتتاح یکی از اماکن مذکوره در ماده1 را داشته باشند بایدقبل از افتتاح آن برای تحصیل اجازه اظهارنامه‌ای که حاوی مراتب مفصله ذیل باشد. 1ـ اسم و اسم پدر و نام خانوادگی2ـ شماره ورقه نام و نشان (درصورتیکه تقاضاکننده تبعه خارجه باشد تابعیت و شماره پروانه و گذرنامه اقامت آن ذکر شود.3ـ محل سکونت4ـ اسمی را که برای مؤسسه خود انتخاب کرده است.ـ

گواهینامه شهرداری از لحاظ موقعیت مکان مطابق اصول بهداری و شهرداری با 2قطعه عکس خود تسلیم شهربانی نماید.

3- اماکن عمومی به تناسب وضعیت خود بر طبق مقررات این نظامنامه از طرف شهرداری با جلب‌نظر شهربانی هر شهر به درجاتی منقسم گردیده و نرخ اغذیه و نوشابه‌ها با تصویب وزارت داخله از طرف شهرداری معین می‌شود.

4- شهربانی با در نظر گرفتن صلاحیت تقاضاکننده در افتتاح امکنه اجازه آنرا صادر نموده و صاحب پروانه مکلف است پروانه خود را به کلانتری محل ارائه داده سپس بافتتاح مؤسسه مربوطه به خود اقدام نماید دارنده پروانه صاحب مؤسسه شناخته شده و مسئول خواهد بود.

5- هیچکس قبل از اخذ پروانه حق افتتاح اماکن عمومی را ندارد.

6- پروانه افتتاح اماکن عمومی مجانا داده می‌شود.

7- اجازه افتتاح اماکن عمومی در نقاطیکه فاقد شهربانی است با احکام محلی است.

8-مدت اعتبار اجازه‌نامه یکسال بوده شهربانی یا حاکم حق دارد ضمن جریان عمل در صورت تشخیص عدم صلاحیت آن اجازه نامه را مسترد داشته مؤسسه را تعطیل نماید.

9- تغییر محل اماکن عمومی با اجازه شهربانی و شهرداری محل باید بعمل آید.

10-در صورتیکه یکی از صاحبان اماکن عمومی قصد بستن مؤسسه خود را داشته باشدباید قبلا مراتب را کتبا بشهربانی و شهرداری اطلاع داده و اجازه‌نامه مربوطه را نیز بشهربانی مسترد دارد.

11- صاحبان اماکن کلیه اعلانات و دستوراتی که از طرف شهربانی و یا شهرداری راجع باماکن عمومی صادر می‌شود باید در نقطه مناسبی جهت اطلاع مسافرین و واردین الصاق نمایند.

12-هیچ یک از صاحبان اماکن عمومی نمی‌توانند مؤسسه خود را به ملیت اشخاص معینی اختصاص دهند.

13-مهمانخانه محلی است که برای توقف مسافرین در شهرها دایر شده و از حیث وسائل پذیرائی دارای مشخصات ذیل می‌باشد: اطاق خواب با کلیه لوازم آن با تختخواب با تشک‌فنردار ـ تلفن ـ روشنائی بوسیله الکتریک ـ حمام و مستراح غربی شرقی ـ لوله‌کشی آب در بنا و زنگ اخبارالکتریک.

14-صاحبان مهمانخانه‌ها حق انتقال یا واگذاری رستوران خود را بدون اجازه شهربانی بدیگری نخواهند داشت و متصدیان این قبیل رستورانها هم باید دارای پروانه باشند.

15-مسافرخانه محلی است که با وضع ساده برای توقف مسافرین تاسیس می‌شود.

16-دائر بودن رستـوران در مسافرخانه منوط به اجازه مخصـوص شهربانی است.

17-پانسیون محلی است دارای اطاقهای مبله که با غذا یا بدون غذا بمسافرین اجاره داده می‌شود.

18-نمایشات در پانسیون ها ممنوع و ترنم موزیک حتی گرامافون و رادیو نیز از ساعت ده شب به بعد مجاز نیست.

19-اماکنی که برای اقامت مسافرین تاسیس یافته از قبیل (مهمانخانه ـ پانسیون ـمسافرخانه یا اطاقهای مبله) باید هر موقع که مسافر بقصد سکونت به اماکن آنها وارد می‌شود اعلامیه ورود مسافر را مطابق نمونه که از طرف شهربانی داده می‌شود منتها بفاصله 12ساعت بعد از ورود مسافر به شهربانی ارسال و رسید دریافت دارند.

20-مهمانخانه و یا پانسیون مسافرخانه و اطاق‌های مبله باید دارای دفاتری باشند که نمونه آن از طرف شهربانی داده می‌شود.

21-اماکن مذکوره در ماده20 باید دارای اطاقهای با شماره معین بوده و شماره‌های آنها بفارسی و لاتین نوشته شود.

22-در مدخل اماکن مصرحه در ماده20 باید تابلوئی که حاوی شماره اطاقهای آن مؤسسه باشد نصب و کارت اسامی مسافرین که در هر یک از اطاقها سکونت نموده‌اند روی تابلو مقابل نمره همان اطاق الصاق شود.

23-صاحبان اماکن عمومی می‌توانند برای اداره کردن امورداخلی مؤسسات خود یکنفررا بسمت مدیرمسئول باداره شهربانی معرفی نمایند ضمنا اگر شرکائی هم داشته باشند اسامی آنها را نیز به شهربانی بدهند.

24-اسامی مشخصه اماکن عمومی باید بفارسی ولی اختیار کلمات هتل ـ رستوران ـکازینو و مثال آنها و همچنین کشورها با شهرهائی که در زبان فارسی مصطلح باشد مجاز خواهند بود.

25-صاحبان اماکنی که مسافرین در آنجا توقف می‌نمایند در حدود قوانین موضوعه مسئول حفظ کلیه اثاثیه و امانات آنها می‌باشند.

26-کلیه دعاوی وارده بصاحبان اماکن عمومی و یا بالعکس در مقامات صالحه حل و تصفیه خواهد شد.

27-در موقع ابتلای یکی از مسافین بامراض مسریه از قبیل وبا. طاعون حصبه و امثال آن صاحبان اماکن عمومی مکلفند بلافاصله مراتب را با ذکر اسم شخصی که مبتلا شده و شماره اطاق که شخص مریص سکونت دارد به کلانتری مربوطه اطلاع دهند.

28-در صورتی‌که یکی از مسافرین در اماکن عمومی فوت نماید صاحب یا مدیر مؤسسه باید بلافاصله مراتب را کتبا با ذکر اسم شخص متوفی و شماره اطاق او به کلانتری ناحیه مربوطه اطلاع دهد.

29-تا ورود نماینده شهربانی یا نماینده پارکه‌ اطاق شخص متوفی باید از طرف صاحب یا مدیرمؤسسه بسته شده واحدی داخل آنجا نشود.

30-در کلیه اماکن عمومی وسائل مقدماتی آتش‌نشانی مطابق دستور شهرداری بایدهمیشه حاضر و آماده باشد.

31-قبل از ضدعفونی کردن اطاقی که مسافر مریض در آن سکونت داشته جادادن مسافردیگر در آن اطاق ممنوع است.

32-دربان هر مهمانخانه یا پانسیون و غیره با لباس مخصوص موظف است اسامی واردین و شماره اطاق آنها را بداند.

33-مسافرین مختار خواهند بود که در موقع خارج شدن از اماکن عمومی کلید اطاق خود را تسلیم دفتر مؤسسه و یا نزد خود نگاهدارند.

34-مسافرین در صرف غذا در سالن عمومی یا در اطاق خود مطابق مقررات مؤسسه آزادخواهند بود

35-مسافرین حق ندارند اشخاص غیر را شب در اطاق خود منزل دهند مگر اینکه اسامی آن اشخاص در دفتر مهمانخانه. مسافرخانه. پانسیون یا اطاق مبله ثبت شود

36-صاحبان و مدیران اماکن عمومی موظفند در هر موقع هرگونه توضیحاتی‌که مامورین شهربانی بخواهند (نسبت بوضعیت امکنه و مسافرین و مستخدمین) بلاتامل با نهایت صحت بآنها بدهند.

37-قهوه‌خانه به مؤسسه اطلاق می‌شود که ماکولات و نوشابه به آن منحصر به چای.قهوه. بستنی. شیر. شربت و امثال آن باشد.

38-در کافه‌ها علاوه بر ماکولات و نوشابه که در قهوه‌خانه‌ها فروخته می‌شودفروش نوشابه‌های الکلی هم مجاز خواهد بود لیکن فروش غذای گرم ممنوع است.

39-دائر بودن نمایشات در کافه‌ها محتاج به اجازه مخصوص شهربانی خواهد بود.

40-رستوران محلی است که در آنجا فقط ناهار و شام صرف می‌شود.

41-فروش نوشابه الکلی در رستورانها منوط به تحصیل اجازه مخصوصی شهربانی است که باید در پروانه قید شود.

42-کافه رستوران بمؤسسه اطلاق می‌شود که طبق مواد 37 و 38 و 40 این نظامنامه دارای وسائل پذیرائی واردین باشد.

43-فروش هر نوع نوشابه در کافه رستورانها آزاد است.

44-نمایشات (کاباره) در اماکن عمومی منحصر به رستوران و کافه رستورانها است ولی این اقدام مستلزم تحصیل اجازه مخصوص شهربانی است.

45-صاحبان رستورانهائیکه برای تفریح واردین طبق ماده39 نمایشاتی ترتیب می‌دهند می‌توانند برای واردین بلیط ورودیه قرار دهند ولی میزان ورودیه باید با تصویب شهرداری باشد.

46-ورود اطفال و اشخاصی که به سن بلوغ نرسیده‌اند از ساعت هشت بعد از ظهر به مؤسساتی که مطابق ماده45 دارای نمایشات (کاباره) هستند ممنوع است.

47-ساعات خاتمه نمایشات و موزیک در اماکن عمومی از طرف شهربانی تعیین و ابلاغ خواهد شد.

48-هر یک از مؤسساتی که دارای ارکستر و موزیک باشند مکلفند طبق اخطار شهربانی در موارد معین ترنم موزیک یا نمایشات را تعطیل نمایند.

49-اشخاصی‌که قصد استخدام آرتیستهای خارجی برای پاره نمایشات داشته باشند قبلا باید تحصیلی اجازه از شهربانی نمایند.

50-تشکیل جلسه قمار در اماکن عمومی اکید ممنوع است.

51-صداهای ناهنجار و ادای الفاظ زشت ممنوع بوده و صاحبان اماکن عمومی مکلفند

بمرتکبین اخطار لازم را بنمایند و در صورت عدم اطاعت به‌مامورین شهربانی مراجعه کنند.

52مدیران اماکن عمومی موظفند فهرست قیمت اطاق. اغذیه و نوشابه مؤسسه خود رادر دسترس مشتریان بگذارند.

53-صاحبان اماکن عمومی موظفند صورتحسابهای مشتریان را بفارسی ( مگر اینکه مسافر خارجی بوده و طبق تقاضای خود او بیکی از السنه خارجه تهیه شود) تنظیم و تسلیم خود آنها نمایند در همین صورت فارسی نیز باید نوشته شود.

54-هر یک از صاحبان اماکن عمومی مکلف است نظامنامه اماکن عمومی را حاضر داشته و در موقع تقاضا از طرف واردین به اختیار آنها بگذارد.

55-مستخدمین اماکن عمومی باید از شهربانی دارای تصدیق عدم سوء سابقه بوده و در مواقع خدمت لباس آنها تمیز باشد.

56-متخلفین از مواد 2 و 4 و 5 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 16 و 18 و 19 و 20 و21 و 22 و 23 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 36 و 39 و 41 و 44 و 45 و 46 و 49و 50 و 51 و 52 و 54 و 55 این نظامنامه در محاکم مربوطه تعقیب و از 3 تا 7روز به‌حبس و بتادیه از یک الی 50 ریال جریمه محکوم خواهند شد مگر اینکه جرم آنها مستلزم مجازات شدیدتری بموجب قوانین موضوعه باشد.

57-این نظامنامه بلافاصله پس از تصویب بموقع اجرا گذارده شده و نظامنامه مصوبه اول اسفند1312ملغی خواهد شد.

ترک همدانی، مصطفی -  وکیل پایه یک دادگستری
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری