کد خبر ۲۲۷۰۸
تاریخ انتشار: ۱۴:۳۲ - ۰۸ مرداد ۱۳۸۶ - 30 July 2007
دكتر‭ ‬احمد‭ ‬كاظمي‭ ‬كارشناس‭ ‬مديريت‭ ‬و‭ ‬مدرس‭ ‬دانشگاه‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬خصوص‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬آيا‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬بحث‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬كردند،‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬مالي‭ ‬آن‭ ‬فكر‭ ‬كرده‭ ‬بودند؟‭ ‬بدون‭ ‬ترديد‭ ‬اگر‭ ‬بودجه‭ ‬اين‭ ‬طرح‭ ‬تامين‭ ‬مي‮ ‬شد،‭ ‬حال‭ ‬سازمان‭ ‬تامين‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬صندوق هاي‭ ‬بازنشستگان‭ ‬از‭ ‬شارژ‭ ‬كردن‭ ‬اين‭ ‬كارت‭ ‬طفره‭ ‬نمي‮ ‬رفتند‮.‬‭ ‬

بعد‭ ‬از‭ ‬عمري‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬جامعه،‭ ‬وقتي‭ ‬حكم‭ ‬بازنشستگي‮ ‬اش‭ ‬آمد،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬جمع آوري‭ ‬امضا‭ ‬در‭ ‬پاي‭ ‬برگه‭ ‬تسويه‭ ‬حساب‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬بخش هاي‭ ‬مختلف‭ ‬سازمان‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬

در‭ ‬آخرين‭ ‬مرحله‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دفتر‭ ‬كارگزيني‭ ‬رسيد،‭ ‬كارت‭ ‬شناسايي‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬گرفتند‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬عكس‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خودش‭ ‬تحويل‭ ‬دادند‮.‬‭ ‬

ولي‭ ‬چون‭ ‬طي‭ ‬اين‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬سال،‭ ‬هرجا‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬رفت‭ ‬با‭ ‬هويت‭ ‬سازماني‮ ‬اش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬معرفي‭ ‬مي‮ ‬كرد،‭ ‬با‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬كارت‭ ‬شناسايي‭ ‬سازماني‮ ‬اش،‭ ‬يك باره‭ ‬دچار‭ ‬شوك‭ ‬شد‮.‬‭ ‬

عده اي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬شوك‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بحران‭ ‬هويت‭ ‬سازماني‭ ‬ياد‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬چنين‭ ‬استدلال‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬كارگر‭ ‬يا‭ ‬كارمند،‭ ‬طي‭ ‬مدت‭ ‬خدمت‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬كجا‭ ‬مراجعه‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬با‭ ‬هويت‭ ‬سازماني‮ ‬اش‭ ‬شناسايي‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬بنابراين‭ ‬با‭ ‬تحويل‭ ‬دادن‭ ‬كارت‭ ‬شناسايي،‭ ‬وارد‭ ‬آمدن‭ ‬شوك‭ ‬هويتي‭ ‬طبيعي‭ ‬است‮!‬‭ ‬

البته‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬دكتر‭ ‬علي‭ ‬شريعتي‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬‮«‬الينه‮»‬‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مضمون‭ ‬بيان‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬عصر‭ ‬مدرن،‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬در‭ ‬‮«‬باجه‭ ‬كاري‮»‬‭ ‬خود‭ ‬چنان‭ ‬غرق‭ ‬مي‮ ‬شوند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬شماره‭ ‬باجه‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬نام‭ ‬خانوادگي‭ ‬خود،‭ ‬پاسخ‭ ‬مي‮ ‬دهند‮.‬‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬الينه‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬سازمان ها‭ ‬،‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬عواقبي‭ ‬از‭ ‬قبيل‭ ‬شوك‭ ‬و‭ ‬بحران‭ ‬هويت‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬بازنشستگي‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬عده اي‭ ‬صدور‭ ‬كارت‭ ‬شناسايي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بازنشستگي،‭ ‬ضروري‭ ‬مي‮ ‬دانند‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مسئولان‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬صدور‭ ‬كارتي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‮»‬‭ ‬براي‭ ‬بازنشستگان‭ ‬كرده اند‮.‬‭ ‬

به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬پديده‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬روبروييم‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬يك‭ ‬بازنشسته‭ ‬وقتي‭ ‬اين‭ ‬كارت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬احساس‭ ‬منزلت‭ ‬كند‭ ‬اما‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬متوجه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كسي‭ ‬براي‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‭ ‬او‭ ‬‮«‬تره‮»‬‭ ‬هم‭ ‬خرد‭ ‬نمي‮ ‬كند،‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬روحي‭ ‬و‭ ‬رواني‭ ‬ضربه‭ ‬مي‮ ‬خورد‮!‬‭ ‬

احمد‭ ‬بهادري‭ ‬بازنشسته‭ ‬سازمان‭ ‬تامين‭ ‬اجتماعي،‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‭ ‬اين‭ ‬سازمان‭ ‬را‭ ‬بي‮ ‬اعتبار‭ ‬مي‮ ‬داند‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬بي‭ ‬اعتباري‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‭ ‬سازمان‭ ‬تامين‭ ‬اجتماعي،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬بازنشستگي‭ ‬هم‭ ‬بي‮ ‬اعتبار‭ ‬كرده‭ ‬است‮.‬‭ ‬

محمود‭ ‬فقيهي‭ ‬صدور‭ ‬كارت‭ ‬شناسايي‭ ‬دوران‭ ‬بازنشستگي‭ ‬را‭ ‬ضروري‭ ‬مي‮ ‬داند‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬يك‭ ‬كارگر‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬كارمند‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬سال‭ ‬خدمت،‭ ‬همواره‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هويت‭ ‬سازماني‭ ‬معرفي‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بازنشستگي‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬رواني‭ ‬بيشتر‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬هويت‭ ‬سازماني‭ ‬نياز‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬

از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬داشتن‭ ‬كارت‭ ‬شناسايي‭ ‬منزلت‭ ‬براي‭ ‬بازنشستگان‭ ‬ضروري‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬وقتي‭ ‬اين‭ ‬كارت‭ ‬اعتبار‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬‮«‬منزلت‮» ‬ها‭ ‬هم‭ ‬بي‮ ‬اعتبار‭ ‬خواهد‭ ‬بود‮.‬‭ ‬يك‭ ‬بازنشسته‭ ‬ديگر‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬بي‮ ‬اعتباري‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬صندوق هاي‭ ‬بازنشستگان‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬هيچ‭ ‬بازنشسته اي‭ ‬دنبال‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‭ ‬نبود‮.‬‭ ‬اما‭ ‬وقتي‭ ‬اين‭ ‬كارت ها‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬كردند‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬تامين‭ ‬منابع‭ ‬مالي‭ ‬آن ها‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬بودند‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬وضعيت،‭ ‬ناخواسته،‭ ‬مشكلات‭ ‬روحي‭ ‬بازنشستگان‭ ‬را‭ ‬زياد‭ ‬مي‮ ‬كنيم‮!‬‭ ‬

تبعات‭ ‬روحي‭ ‬

ابتدا‭ ‬تصور‭ ‬مي‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬بازنشستگان‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‭ ‬احساس‭ ‬نشاط‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬انگيزه‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬تكاپوي‭ ‬استفاده‭ ‬بهينه‭ ‬از‭ ‬فرصت هاي‭ ‬دوران‭ ‬بازنشستگي‭ ‬با‭ ‬اعتبار‭ ‬كارت هاي‭ ‬منزلت‭ ‬باشند‭ ‬اما‭ ‬وقتي‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬كارت‭ ‬بدون‭ ‬اعتبار‭ ‬راه‭ ‬به‭ ‬جايي‭ ‬نبردند،‭ ‬دچار‭ ‬مشكلات‭ ‬روحي‭ ‬و‭ ‬رواني‭ ‬بيشتر‭ ‬شدند‮.‬‭ ‬

احراري،‭ ‬روان شناس‭ ‬و‭ ‬مدرس‭ ‬دانشگاه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باره‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬وقتي‭ ‬يك‭ ‬بازنشسته‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بي‮ ‬اعتبار‭ ‬مي‮ ‬بيند،‭ ‬احساس‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬سال‭ ‬خدمت‭ ‬بازيچه‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬سازمان ها‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬بازنشستگان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شعار‭ ‬سرگرم‭ ‬كنند‮.‬‭ ‬احساس‭ ‬تحقير‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سني‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬سن‭ ‬بازنشستگي‭ ‬عواقب‭ ‬نامطلوبي‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬دارد‮.‬

‭ ‬يك‭ ‬فرد‭ ‬بازنشسته‭ ‬وقتي‭ ‬دچار‭ ‬احساس‭ ‬تحقير‭ ‬شود،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬بدبين‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬اجتماعي‭ ‬خود،‭ ‬اين‭ ‬بدبيني‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اشكال‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬اعضاي‭ ‬خانواده‭ ‬،‭ ‬فاميل‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬منتقل‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬وي‭ ‬توضيح‭ ‬مي‮ ‬دهد‮:‬‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬وقتي‭ ‬يك‭ ‬بازنشسته‭ ‬در‭ ‬جمعي‭ ‬بيان‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬سال‭ ‬خدمت‭ ‬با‭ ‬وي‭ ‬چگونه‭ ‬رفتار‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬آيا‭ ‬اين‭ ‬احساس‭ ‬بدبيني‭ ‬بر‭ ‬نگرش‭ ‬جواناني‭ ‬كه‭ ‬تازه‭ ‬وارد‭ ‬سيستم‭ ‬كاري‭ ‬شده اند‭ ‬تاثير‭ ‬منفي‭ ‬ندارد؟‭ ‬آيا‭ ‬باعث‭ ‬بدبيني‭ ‬ساير‭ ‬افراد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سازمان ها‭ ‬نمي‮ ‬شود؟‭ ‬اگر‭ ‬پاسخ‭ ‬مثبت‭ ‬است‭ ‬بنابراين‭ ‬چرا‭ ‬راهكارهايي‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬توان‭ ‬اجراي‭ ‬آن ها‭ ‬را‭ ‬نداريم‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬با‭ ‬برنامه ريزي‮ ‬هاي‭ ‬ضعيف‭ ‬زمينه‭ ‬ايجاد‭ ‬توقع‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬افراد‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬مي‮ ‬آوريم؟‭ ‬اگر‭ ‬توان‭ ‬تامين‭ ‬اعتبار‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬دليل‭ ‬باتبليغات‭ ‬گسترده‭ ‬خانواده ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تخفيف هاي‭ ‬اين‭ ‬كارت‭ ‬اميدوار‭ ‬كردند‮.‬‭ ‬

احراري‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬وقتي‭ ‬يك‭ ‬بازنشسته‭ ‬احساس‭ ‬بدبيني،‭ ‬پوچي‭ ‬و‭ ‬بازيچه‭ ‬شدن‭ ‬كند،‭ ‬عزت‭ ‬نفس‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬مي‮ ‬دهد،‭ ‬و‭ ‬منزوي‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬عملكرد‭ ‬رواني‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬تعاملات‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬اجتماعي‭ ‬موجب‭ ‬بدبيني‭ ‬ديگر‭ ‬افراد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سازمان ها‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬‭ ‬

وي‭ ‬تاكيد‭ ‬مي‮ ‬كند‮:‬‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬بازنشستگان،‭ ‬مبلغ‭ ‬فعاليت هاي‭ ‬مطلوب‭ ‬و‭ ‬اثربخش‭ ‬در‭ ‬سازمان ها‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬افق‭ ‬اميدواركننده اي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬جوانان‭ ‬ترسيم‭ ‬كنند‮.‬‭ ‬

دكتر‭ ‬احمد‭ ‬كاظمي‭ ‬كارشناس‭ ‬مديريت‭ ‬و‭ ‬مدرس‭ ‬دانشگاه‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬خصوص‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬آيا‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬بحث‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬كردند،‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬مالي‭ ‬آن‭ ‬فكر‭ ‬كرده‭ ‬بودند؟‭ ‬بدون‭ ‬ترديد‭ ‬اگر‭ ‬بودجه‭ ‬اين‭ ‬طرح‭ ‬تامين‭ ‬مي‮ ‬شد،‭ ‬حال‭ ‬سازمان‭ ‬تامين‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬صندوق هاي‭ ‬بازنشستگان‭ ‬از‭ ‬شارژ‭ ‬كردن‭ ‬اين‭ ‬كارت‭ ‬طفره‭ ‬نمي‮ ‬رفتند‮.‬‭ ‬

وي‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬تاب‭ ‬خاصي‭ ‬تبليغ‭ ‬و‭ ‬خانواده هاي‭ ‬بسياري‭ ‬را‭ ‬مشتاق‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مزاياي‭ ‬اين‭ ‬كارت‭ ‬كردند‮.‬‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬نهايت،‭ ‬هيچ‮.‬‭ ‬واقعيت‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬اين‭ ‬بدبيني‭ ‬بازنشستگان‭ ‬به‭ ‬نسل‭ ‬تازه‭ ‬وارد‭ ‬در‭ ‬سيستم‭ ‬كاري‭ ‬منتقل‭ ‬شود،‭ ‬هزينه هاي‭ ‬جبران ناپذير‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬اشتغال زايي،‭ ‬كار،‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬كارآيي‭ ‬سازماني‭ ‬كم‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‮.‬‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬هيچ‭ ‬كدام‭ ‬از‭ ‬صندوق هاي‭ ‬سازمان هاي‭ ‬بازنشستگي‭ ‬نبايد‭ ‬از‭ ‬تامين‭ ‬اعتبارات‭ ‬كارت هاي‭ ‬منزلت‭ ‬تعبير‭ ‬هزينه‭ ‬كرد‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬اعتبارات‭ ‬سرانجام‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬دوران‭ ‬بازنشستگي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬جوانان‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬انگيزه‭ ‬سرمايه‭ ‬انساني‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بهره وري‭ ‬سازماني‭ ‬چند‭ ‬برابر‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‮.‬

دو‭ ‬نگرش‭ ‬متفاوت‭ ‬

نمايندگي‮ ‬هاي‭ ‬سازمان‭ ‬بازنشستگي‭ ‬در‭ ‬استان ها‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬عامل‭ ‬جمع آوري‭ ‬عكس‭ ‬و‭ ‬مدارك‭ ‬لازم‭ ‬ديگر‭ ‬و‭ ‬تهيه‭ ‬پوشه‭ ‬اسناد‭ ‬بازنشستگان‭ ‬معرفي‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬صدور‭ ‬كارت‭ ‬و‭ ‬مزايا‭ ‬و‭ ‬عواقب‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬صندوق هاي‭ ‬سازمان‭ ‬بازنشستگان‭ ‬كشوري‭ ‬مي‮ ‬دانند‭ ‬درحالي‭ ‬كه‭ ‬سازمان‭ ‬بازنشستگان‭ ‬هم‭ ‬بعضي‭ ‬امور‭ ‬رفاهي‭ ‬بازنشستگان‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مصوبه‭ ‬سال‭ ‬‮٤٨‬‭ ‬هيئت‭ ‬دولت‭ ‬سامان‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬باور‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كاركنان‭ ‬دولت‭ ‬وقتي‭ ‬كارت‭ ‬شناسايي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كارگزيني‭ ‬ادارات‭ ‬تحويل‭ ‬مي‮ ‬دهند‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬دچار‭ ‬بحران‭ ‬هويت‭ ‬سازماني‭ ‬مي‮ ‬شوند‮.‬‭ ‬بنابراين‭ ‬اولين‭ ‬اقدام‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باره‭ ‬صدور‭ ‬كارت‭ ‬شناسايي‭ ‬براي‭ ‬بازنشستگان‭ ‬است‮.‬‭ ‬

مسافري‭ ‬رئيس‭ ‬بخش‭ ‬فرهنگي‭ ‬سازمان‭ ‬بازنشستگي‭ ‬كشوري‭ ‬درباره‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‭ ‬بازنشستگان‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬‮٧١‬‭ ‬تا‭ ‬‮٨١‬‭ ‬صندوق‭ ‬بازنشستگي‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬هركدام‭ ‬از‭ ‬آن ها‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬خود‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬صدور‭ ‬كارت‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬اما‭ ‬صندوق‭ ‬بازنشستگان‭ ‬كشوري‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬تامين‭ ‬اجتماعي‭ ‬بزرگ ترين‭ ‬صندوق هاي‭ ‬بازنشستگان‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬محسوب‭ ‬مي‮ ‬شوند‮.‬‭ ‬

وي‭ ‬توضيح‭ ‬مي‮ ‬دهد‮:‬‭ ‬تفاوت‭ ‬اين‭ ‬‮٢‬‭ ‬صندوق‭ ‬در‭ ‬اجراي‭ ‬مصوبه‭ ‬هيئت‭ ‬دولت‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬معنا‭ ‬كه‭ ‬صندوق‭ ‬بازنشستگان‭ ‬كشوري‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬اجراي‭ ‬مصوبه‭ ‬دولت‭ ‬تحت‭ ‬هر‭ ‬شرايطي‭ ‬مي‮ ‬بيند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همين‭ ‬نگرش‭ ‬تلاش‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬تا‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‭ ‬بازنشستگان‭ ‬بي‮ ‬اعتبار‭ ‬نشود‮.‬‭
 ‬
اما‭ ‬منطق‭ ‬سازمان‭ ‬تامين‭ ‬اجتماعي،‭ ‬ابتدا‭ ‬گرفتن‭ ‬اعتبار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‮.‬‭ ‬

‮(‬‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬باره‭ ‬سازمان‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬گرفتن‭ ‬يك‭ ‬هزار‭ ‬سهميه‭ ‬حج‭ ‬براي‭ ‬بازنشستگان‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬‮٧١‬‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خانواده هايشان‭ ‬به‭ ‬مسافرت هاي‭ ‬سياحتي‭ ‬اعزام‭ ‬كرده‭ ‬است‮.)‬‭ ‬

وي‭ ‬يادآور‭ ‬مي‮ ‬شود‮:‬‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬فعلي‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬دولت‭ ‬نتواند‭ ‬اعتبارات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬به‭ ‬صندوق‭ ‬واريز‭ ‬كند‭ ‬اما‭ ‬مطمئنيم‭ ‬اعتبارات‭ ‬تعريف‭ ‬شده‭ ‬پرداخت‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬‭ ‬طاهري‭ ‬معاون‭ ‬مدير‭ ‬كل‭ ‬فرهنگي‭ ‬سازمان‭ ‬تامين‭ ‬اجتماعي‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬وضعيت‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‭ ‬بازنشستگان‭ ‬اين‭ ‬سازمان‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مصوبه‭ ‬دولت،‭ ‬منابع‭ ‬مالي‭ ‬صندوق‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬اعتبارات‭ ‬عمومي‭ ‬تامين‭ ‬شود‮.‬‭ ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬ديگر‭ ‬دولت‭ ‬بايد‭ ‬اعتبارات‭ ‬را‭ ‬پرداخت‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬تامين‭ ‬رقم‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬براي‭ ‬شارژ‭ ‬اين‭ ‬كارت‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬سازمان‭ ‬تامين‭ ‬اجتماعي‭ ‬خارج‭ ‬است‮.‬‭ ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬ديگر‭ ‬تامين‭ ‬منابع‭ ‬مالي‭ ‬اين‭ ‬كارت‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬ماموريت هاي‭ ‬قانوني‭ ‬سازمان‭ ‬تعريف‭ ‬نشده‭ ‬است‮.‬‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬قانون،‭ ‬ماموريت هاي‭ ‬سازمان،‭ ‬شامل‭ ‬امور‭ ‬خدماتي،‭ ‬حمايتي،‭ ‬رفاهي‭ ‬و‭ ‬معيشتي‭ ‬‮...‬‭ ‬مي‮ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬ماموريت هاي‭ ‬قانوني‭ ‬خود‭ ‬است‮.‬‭ ‬

وي‭ ‬يادآور‭ ‬مي‮ ‬شود‮:‬‭ ‬سازمان‭ ‬تامين‭ ‬اجتماعي‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬بحث‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‭ ‬مطرح‭ ‬شود،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬صدور‭ ‬كارت‭ ‬شناسايي‭ ‬براي‭ ‬بازنشستگان‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬توانايي‭ ‬خود‭ ‬كمك هايي‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬وام هاي‭ ‬قرض الحسنه‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬تامين‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬هزينه هاي‭ ‬سياحتي‭ ‬به‭ ‬بازنشستگان‭ ‬ارائه‭ ‬مي‮ ‬كرد‮.‬‭ ‬

بنابراين‭ ‬اگر‭ ‬سازمان‭ ‬بخواهد‭ ‬اعتبار‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‭ ‬را‭ ‬تامين‭ ‬كند‭ ‬از‭ ‬ماموريت هاي‭ ‬قانوني‭ ‬خود‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬ماند‮.‬‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مصوبه‭ ‬هيئت‭ ‬دولت‭ ‬بايد‭ ‬اين‭ ‬اعتبارات‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬بودجه‭ ‬عمومي‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬صندوق‭ ‬بازنشستگان‭ ‬واريز‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬اقدام‭ ‬صورت‭ ‬نگيرد،‭ ‬مشكل‭ ‬هم‭ ‬چنان‭ ‬به‭ ‬قوت‭ ‬خود‭ ‬باقي‭ ‬خواهد‭ ‬بود‮.‬‭ ‬

به‭ ‬هر‭ ‬حال،‭ ‬تلاش‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬دوران‭ ‬بازنشستگي‭ ‬با‭ ‬كارت‭ ‬منزلت‭ ‬براي‭ ‬بازنشستگان‭ ‬و‭ ‬خانواده هاي‭ ‬آنان‭ ‬زيبا‭ ‬شود‮.‬‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬عمل،‭ ‬براي‭ ‬تامين‭ ‬اعتبار‭ ‬اين‭ ‬كارت،‭ ‬مشكل‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬بر‭ ‬ميزان‭ ‬بدهي‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬صندوق‭ ‬بازنشستگان‭ ‬تامين‭ ‬اجتماعي‭ ‬افزوده‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬

منبع: خراسان

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری