فیلم بیشتر »»

تلاش مردم برای ممانعت از دستگیری شخصی در لندن (فیلم)

کد کد خبر ۲۹۷۵۸۶
تاریخ انتشار: ۲۱:۰۸ - ۰۴ مهر ۱۳۹۲ - 26 September 2013
انتشار: ۲۱:۰۸ - ۰۴-۰۷-۱۳۹۲
 
به گزارش خبرنگار ايرنا از سازمان ملل دكتر حسن روحاني صبح امروز به وقت محلي به عنوان رييس جنبش عدم تعهد به نمايندگي از ملت ايران و ۱۲۰ كشور عضو نم ديدگاههاي خود را در خصوص جهاني عاري از خلع سلاح هسته اي بيان كرد.

متن كامل سخنراني دكتر روحاني بشرح زير است:
 
بسم اللّه الرحمن الرحيم
آقاي رئيس،
آقاي دبير كل،
عالي جنابان، هيأت هاي محترم


خانم ها و آقايان

ايراد سخن در اين گردهمايي تاريخي امتيازي ويژه است. مشاركت تعداد زيادي از رهبران جهان در اين نشست ،كه اولين اجلاس مجمع عمومي در خصوص خلع سلاح هسته اي است، در واقع نشان? بارزي از حمايت گسترده از اين موضوع مهم است. به نمايندگي از جنبش عدم تعهد كه مبتكر برگزاري اين نشست است، لازم مي دانم از همه شما بخاطر حمايت هايتان قدرداني نمايم.
آقاي رئيس، من از شما و رياست قبلي، به دليل تلاش هايتان در برگزاري اين اجلاس، بسيار متشكرم. از آقاي دبيركل نيز بخاطر مطالبي كه اظهار داشتند، سپاسگزارم.

عالي جنابان، خانم ها و آقايان،

برخورداري از جهاني امن و آرام كماكان آرمانِ مشترك همه ما است.
حوادث هولناكِ هيروشيما و ناكازاكي عزم ما را در جلوگيري از تكرار چنان ويراني و كشتاري كه زبان از بيان آن قاصر است، مصمم ترساخت.

بر اين اساس، در اقدامي سنجيده، اولين قطعنامه اين مجمع خواستار عاري ساختن جهان از سلاح هاي هسته‌اي شد. در نتيجه تلاشهاي جهاني، در حال حاضر ما از مجموعه‌اي از معاهدات، هنجارها و مؤسساتي برخورداريم كه مأموريت آنها نيل به اين هدف مورد توافق است. با اين وجود، هزاران سلاح هسته‌اي موجود، همچنان بزرگترين تهديد عليه صلح به شمار مي رود.

بي ترديد اقدامات انجام شده براي خارج ساختن سلاح هاي هسته اي از حالت آماده باش و پرتاب، يا كاهش تعداد اينگونه سلاح ها نبايد جايگزين امحاي كاملِ آنها قلمداد شود.

هر گونه استفاده از سلاح هسته اي، نقض منشور ملل متحد و جنايت عليه بشريت است. آن دسته از راهبردهاي نظامي و امنيتي كه چنين كاربردهايي را توجيه مي كنند، غيرقابل پذيرش اند. ضمن آنكه تهديد كشورهاي غيرهسته اي با استفاده از سلاح هسته اي نيز بايد پايان يابد. نوسازي اينگونه سلاح ها هم اثرِ تلاش، براي امحايِ كامل آنها را خنثي مي كند و بايد متوقف گردد. به همين دلايل، تنها راهِ رفع تهديد اين سلاحها، امحايِ كامل آنها است.

عالي جنابان، خانم ها و آقايان


مايلم اقدام برخي كشورهاي غيرهسته اي در انصراف داوطلبانه از سلاح هاي اتمي خود، يا انهدام آنها را كه نقش ارزنده اي در خلع سلاح هسته اي ايفا مي نمايد، مورد ستايش قرار دهم.

همچنين مي خواهم به نقش اساسيِ مناطق عاري از سلاح هاي هسته اي ،در روند خلع سلاح هسته اي و صلح و امنيت بين المللي اذعان نمايم. بدين جهت، لازم مي دانم از نقش تعيين كننده كشورهاي غيرهسته اي، به ويژه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد كه بخش عمد? اعضاي اين مناطق را ،تشكيل مي دهند، تمجيد كنم.

از طرف جنبش عدم تعهد ،از همه كشورهاي هسته اي مي خواهم تا پروتكل هاي الحاقي به همه معاهدات مربوط به ايجاد اين مناطق را تصويب نموده، هر گونه تحفظ يا اعلاميه هاي تفسيري كه با هدف و منظور آنها در تعارض باشد،ملغي ساخته و وضعيت غيرهسته اي اين مناطق را، محترم شمارند.
در همين راستا، مصّرانه از دولت هاي هسته اي مي خواهم نسبت به امضاي هر چه سريعتر و بدون تحفظِ پروتكل مربوط به معاهده منطقه عاري از سلاح هاي هسته اي منطقه جنوب شرق آسيا و اسناد مربوطه آن ،مبادرت نمايند.

عالي جنابان، خانم ها و آقايان


حدود چهار دهه تلاش بين المللي براي ايجاد منطقه عاري از سلاح هسته اي در خاورميانه، متأسفانه با ناكامي مواجه شده است. اتخاذ گام هاي عملي عاجل براي ايجاد چنين منطقه‌اي، ضروري است. اسرائيل به عنوان تنها غيرعضوِ پيمان عدم اشاعه هسته اي در اين منطقه، بايد بدون هيچگونه تأخيري به اين معاهده بپيوندد تا همه فعاليت هاي هسته اي در منطقه، تحت پادمانهاي جامع آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار گيرد.

جامعه بين المللي بايد به تلاشهاي مضاعفي در حمايت از شكل گيري اين منطقه كه ايجاد آن سهم مهمي در تحقق خلع سلاح هسته اي خواهد داشت، مبادرت نمايد. در اين راستا، تأكيد مي نمايم كه دولت هاي غيرمتعهدِ عضو پيمان عدم اشاعه هسته اي مصرانه خواستار برگزاري فوري كنفرانس ايجاد منطق? عاري از سلاح هاي هسته اي و ديگر سلاح هاي كشتارجمعي در خاورميانه، با مشاركت همه كشورهاي اين منطقه هستند تا از هرگونه پيامد ناخواسته اي در اين زمينه، پيشگيري گردد.

عالي جنابان، خانم ها و آقايان

طي يك دوره بسيار طولاني، جهان در انتظار خلع سلاح هسته اي بوده است. نه در اختيار داشتن سلاح هسته اي براي مدت نامحدود، قابل تحمل است و نه امحاي كامل آنها مي تواند بيش از اين به تأخير افتد. مسئوليت اوليه در زمينه خلع سلاح هسته اي به عهده كشورهاي هسته اي است. از طرف جنبش عدم تعهد، قوياً از اين كشورها مي‌خواهم به اين تعهد حقوقي خود كه انجام آن، مدتها به تأخير افتاده است، پايبند باشند.

انجام تعهدات خلع سلاح هسته اي نبايد بيش از اين به تأخير افتاده يا براي پيشبرد عدم اشاعه و يا تلقي هاي غير واقعي از ثبات استراتژيك به گروگان گرفته شود.

خلع سلاح هسته اي و عدم اشاعه، تقويت كننده يكديگرند. آنها بايد همزمان و نه به هزينه يكديگر، مورد پيگيري واقع شوند. مشروعيت عدم اشاعه ،از هدفي بزرگتر كه همان خلع سلاح هسته اي است، نشات مي گيرد. همچنين، عدم اشاعه بايد بصورتي جامع و غيرتبعيض آميز ،تعقيب گردد.

تا زماني كه سلاح هسته اي وجود دارد، خطر كاربرد، تهديد به استفاده و اشاعه آنها نيز وجود دارد. بنابراين، تنها تضمين قطعي، نابودي كامل آنها است. البته، تا تحقق اين هدف، كشورهاي داراي سلاح هسته اي بايد تحت هر شرايطي، از هرگونه تهديد و يا استفاده از سلاح هسته اي عليه هر كشورِ غيرهسته اي، اجتناب نمايند. تأكيد مي كنم كه، اعلاميه‌هاي كنوني در خصوص تضمين هاي امنيتي منفي، كافي نيستند و بايد در چارچوب يك سند حقوقي جهانشمول به تصويب برسند.

عالي جنابان، خانم ها و آقايان

مايلم تأكيد نمايم كه خلع سلاح هسته اي كماكان بالاترين اولويت دولت هاي عضو جنبش عدم تعهد است. بمنظور پيشبرد دستوركار خلع سلاح هسته اي، جنبش، نقش? راهِ ذيل را، پيشنهاد مي‌نمايد:
اول، آغاز هر چه سريع تر مذاكرات در كنفرانس خلع سلاح در خصوص كنوانسيون جامع سلاح هاي هسته اي به منظور منع در اختيار داشتن، توسعه، توليد، به دست آوردن، آزمايش، انباشت، انتقال، استفاده يا تهديدِ به استفاده، از سلاح هاي هسته اي و فراهم ساختن زمينه امحاي كامل آنها.

دوم، تعيين روز ۲۶ سپتامبر هر سال به عنوان روز بين المللي امحاي كامل سلاح هاي هسته اي. در اين راستا من از همه كشورها و جامعه مدني، دانشگاهها و مراكز علمي و رسانه هاي جمعي مي خواهم دست به دست هم دهند تا اين آرمان والا تحقق يابد.

سوم، برگزاري يك كنفرانس بين المللي در سطح مقامات عالي رتبه در پنج سال آينده، بمنظور ارزيابي پيشرفت هاي حاصله در خصوص خلع سلاح هسته اي.

در رابطه با اين نقشه راه، جنبش عدم تعهد قطعنامه اي را به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه خواهد كرد. اطمينان دارم كه اين قطعنامه از حمايت همه شما برخوردار خواهد شد.

عالي جنابان، خانم ها و آقايان

هيچ ملتي نبايد سلاح هسته اي داشته باشد؛ چون همانگونه كه آقاي دبيركل! شما به درستي بيان كرديد، هيچ دستِ پاكي، براي در اختيار داشتن اين سلاح هاي ناپاك، وجود ندارد.
جنبش عدم تعهد مصمم است از هيچگونه تلاشي براي تحقق فوري جهانِ عاري از سلاح هسته اي ،فروگذار نكند. بيائيد به جاي سلاح هسته اي، منابع مالي خود را براي توسعه، و امحاء فقر، بيسوادي و بيماري ها، هزينه نمائيم.

بيائيد جهاني عاري از سلاح هسته اي را براي نسل هاي آينده به يادگار بگذاريم. اين حق آنها و مسئوليت ماست. بيائيد نشان دهيم كه ما مللِ متحد هستيم: مللي متحد در راه صلح.
برچسب ها: روحانی
ارسال به دوستان
کارچر
مدارس ایلام سه شنبه تعطیل است سه شنبه؛ تعطیلی دانشگاه‌ها و لغو امتحانات مدارس خوزستان/ تاخیر ۲ ساعته آغاز فعالیت ادارات ان‌.بی‌.سی نیوز: محبوبیت بایدن به زیر ۴۰ درصد رسید سه شنبه؛ تعطیلی ادارات و مدارس لرستان آلودگی هوا مدارس همدان را تعطیل کرد غلظت گرد و خاک در خوزستان، ۶۶ برابر حد مجاز از افتتاح نمایشگاه خودروی تهران تا رونمایی از 2 محصول جدید ایران خودرو (فیلم) حرکات نمایشی با توپ سردار آزمون در فرودگاه (فیلم) لیلاز: رشد اقتصادی ایران دو رقمی خواهد شد نماینده ولی فقیه در سپاه: دشمن به ذهن‌ها و قلب‌ها حمله کرده است/ به خدا قسم اولین و بزرگترین آروزی همه ما شهادت است فروش فوق العاده و پیش فروش خودرو شاسی بلند لاماری از 20 اردیبهشت (+قیمت) وزیر اقتصاد: حذف ارز ترجیحی، مقدمه اصلاح اقتصادی کشور است/ قطعا چنین طرح‌هایی بدون نقص نخواهد بود سه شنبه گردوخاک به مرکز کشور می‌رسد جزئیاتی از چگونگی برگزاری نمایشگاه خودرو تهران : از رونمایی 10 محصول جدید تا حضور خودروهای تجاری و پیکاپ (فیلم) رایزنی‌ وزیر امور خارجه با رئیس جدید امارات
وب گردی
وبگردی