کد خبر ۳۵۰۵۴
تاریخ انتشار: ۱۷:۴۷ - ۱۴ بهمن ۱۳۸۶ - 03 February 2008
نيروهاي مسلح مي‌توانند مشمولين متخصص مورد نياز خود را در سطح كارشناس، بالاتر به ميزان سهميه‌اي كه ستاد كل تعيين مي‌كنند به عنوان مشمول خاص از ستاد كل در خواست نمايند.

متن كامل طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مشتمل بر هشت فصل و 47 ماده به شرح زير مي‌باشد.

به گزارش فارس تعدادي از نمايندگان مجلس با تهيه طرحي با عنوان طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 9 مهر 1363 قصد دارند اين قانون را در باقيمانده عمر مجلس هفتم به تصويب برسانند.

بر اساس اين طرح برخي از مواد اين قانون اصلاح عبارتي شده و برخي نيز تغيير يافته و در برخي مواد نيز تبصره هايي به برخي مواد الحاق گرديده است كه متن كامل آن در ذيل آمده است:

بر اساس ماده 2 اين قانون و در صورت تصويب نهايي آن هر فرد ذكور ايراني از اول ماهي كه طي آن ماه به سن 18 سال تمام مي‌رسد مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي خواهد بود.

همچنين بر اساس تبصره ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 63 « تغيير سن بر مبناي ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 2 بهمن 86 فقط درباره خود مشمولين معتبر است.

بر اساس اصلاحيه صورت گرفته در قسمت آخر بند الف ماده 4 در صورتيكه مشمولين مازاد بر نياز باشند ستاد كل مي‌تواند با كسب اجازه از فرماندهي كل آن را به كمتر از 2 سال تقليل نمايد.

ماده 5 قانون خدمت وظيفه عمومي، تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

كليه مشمولين قادر به خدمت، بلامانع، به خدمت دوره ضرورت اعزام مي‌شوند و پس از فرا گرفتن آموزشهاي نظامي لازم در ابتداي خدمت، بقيه خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند داد.

تعيين ترتيب تقديم، سهميه بندي مشمولين وظيفه بين هر يك از نيروهاي مسلح، توسط ستاد كل با تصويب فرماندهي كل صورت مي‌گيرد.

تبصره 1: نحوه تامين سهميه هر يك از نيروهاي مسلح از مشمولين هر دوره، بوسيله كميسيوني انجام خواهد شد كه از نمايندگان نيروهاي مزبور به رياست رئيس سازمان، وظيفه عمومي تشكيل مي‌شود.

تبصره2: سپاه مي‌تواند مشمولين مورد نياز خود را در هر دوره طبق ضوابط خاص پذيرش سپاه، از بين بسيجيان داراي دفترچه آماده به خدمت به ميزان سهميه‌اي كه ستاد كل تعيين مي‌كند، انتخاب قبل از تاريخ اعزام آنان ليست اسامي آنها را به وظيفه عمومي اعلام نمايد. اين مشمولين براي انجام خدمت وظيفه عمومي در اختيار سپاه قرار مي‌گيرند.

تبصره 3: نيروهاي مسلح مي‌توانند مشمولين متخصص مورد نياز خود را در سطح كارشناس، بالاتر به ميزان سهميه‌اي كه ستاد كل تعيين مي‌كنند به عنوان مشمول خاص از ستاد كل در خواست نمايند.

تبصره 4: مشمولين وظيفه از تاريخ اعزام از سوي واحدهاي وظيفه عمومي ناجا به عنوان كاركنان وظيفه يگان تعيين شده، محسوب مي‌شوند.
همچنين بر اساس اين طرح و در صورت تصويب نهايي آن سه تبصره بشرح زير به ماده 7 الحاق مي‌گردد:

تبصره 1: وزارت آموزش و پرورش موظف است قبل از بكار گيري فارغ التحصيلان تربيت معلم در مراكز آموزشي، از طريق سازمان وظيفه عمومي آنان را به مراكز آموزشي نظامي براي طي دوره آموزش رزم مقدماتي اعزام نمايد.

تبصره 2: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري موظف است همه ساله اعتبارات لازم را براي آموزش‌هاي فوق در اختيار سپاه قرار دهد.

تبصره3: سپاه موظف است با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش و حداكثر ظرف مدت 3 سال، كليه دانش آموختگاني را كه تا تصويب اين قانون تعهد خدمتي آنان به وزارت آموزش و پرورش به اتمام رسيده است، آموزش رزم مقدماتي دهد.

بر اساس اين طرح دو تبصره به عنوان تبصره 3و 4 به شرح ذيل به ماده 10 الحاق مي‌گردد:

تبصره 3: تعيين مداراك دال بر رسيدگي به وضعيت مشمول، ارزش و اعتبار ارائه هر يك از آنها از لحاظ انجام قسمتي يا تمام امور موضوع اين ماده بر عهده آئين نامه اجرايي مندرج در ماده 66 خواهد بود .

تبصره 4: متخلفين از مقررات اين قانون به محاكم قضائي معرفي خواهند شد، مجازات اينگونه افراد براي بار اول پرداخت هزينه سالانه يك سرباز و بار دو علاوه ر جريمه فوق، 3 ماه انفصال از خدمت و براي بار سوم وبالاتر از حدامت دولتي انفصال مي‌يابند.

همچنين بر اساس اين طرح تبصره 1و 2 ماده 13 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

تبصره 1: آن عده از محصلين مراكز آموزش كادر ثابت نيروهاي مسلح كه قبل از پايان دوره آموزش نظامي معاف بوده ليك بايستي خدمت دوره ضرورت را انجام دهند. در صورتيكه محصلين به علت بيماري يا عدم صلاحيت كه ناشي از اعمال ارادي آنان نباشد بر كنار گردند، مدت تحصيل جزء خدمت دوره ضرورت آنان محسوب خواهد شد.

تبصره 2: افسران و درجه داران نيروهاي مسلح، در صورتيكه قبل از نيل به درجه به موجب مقررات استخدامي مربوط از خدمت مستعفي يا اخراج شوند، صرفا از طي دوره آموزش نظامي معاف بوده ليكن بايستي خدمت دوره ضرورت را انجام دهند و اگر بعد از پايان دوره آموزش از خدمت مستعفي يا اخراج كردند و خدمت آنان از دو سال كمتر باشد، بقيه خدمت دوره ضرورت را تا دو سال انجام خواهند داد.

متن زير جايگزين ماده 13 مي‌شود

آن دسته از مشمولين و كاركنان وظيفه‌اي كه بعنوان پايور (نظامي و كارمند) به استخدام نيروهاي مسلح در مي‌آيند با انجام 6 سال خدمت پس از فراغت از تحصيل يا اتمام دوره آموزشي از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌گردند.

در هر حال چنانچه قبل از خاتمه 6 سال از خدمت رها گردند، در صورتيكه مشمول معافيت‌هاي قانوني نباشند، بدون احتساب مدت خدمت انجام شده، خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام خواهند داد. مگر اينكه علت رهايي بيماري و يا عدم صلاحيت ناشي از اعمال غير ارادي آنان به تشخيص مبادي ذيربط در سازمان مربوطه باشد كه در اين صورت مدت خدمت انجام شده به نسبت از مدت خدمت دوره ضرورت آنان كسر مي‌گردد.

تبصره1: مدت خدمت انجام شده كاركنان وظيفه كه در اجراي اين ماده بعنوان كارمند رسمي استخدام مي‌شوند به همان ميزان از مدت تعهد موضوع اين ماده كسر مي‌شود.

تبصره 2: چناچه كارمندان مذكور پس از اتمام 6 سال تعهد خدمتي به هر عنوان از خدمت رها شوند از كارت معافيت از خدمت دوره بشرح ضرورت برخوردار مي‌گردند.

ماده 15 بشرح زير اصلاح مي‌گردد.

مشمولين و كاركنان وظيفه داوطلبي كه با داشتن حداقل گواهينامه پنجم ابتدائي و سپردن 5 سال تعهد، خدمت نظامي با 6 سال تعهد خدمت كارمندي، بصورت پيماني در نيروهاي مسلح استخدام مي‌شوند، خدمت آنان به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي و پس از پايان تعهد از كارت پايان خدمت برخوردار مي‌گردند.

در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد، از خدمت مستعفي يا بر كنار گردند، چنانچه مشمول معافيتهاي قانوني نباشند، بدون احتساب خدمت پيماني انجام شده، خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام خواهند داد، مگر اينكه علت رهائي، بيماري يا عدم صلاحيت‌ ناشي از اعمال غير ارادي آنان به تشخيص هيئت بدوي سازمان مربوط باشد كه در اين صورت مدت تعهد انجام شده به نسبت از مدت خدمت دوره ضرورت كسر مي‌گردد.

تبصره 1: طي دوره آموزش نظامي براي كليه كارمندان اعم از رسمي، پيماني الزامي است.

تبصره 2: مدت تعهد پيماني دارندگان مدرك فوق ليسانس و بالاتر يك سال كمتر خواهد بود.

تبصره3: ميزان سهميه كاركنان پيماني هر يك از نيروهاي مسلح از سوي ستاد كل تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

تبصره 4: چنانچه مشمول مستعفي بالغ بر نيمي از مدت تعهد خود را سپري كرده باشد براي ادامه خدمت دوره ضرورت نيازي به طي دوره آموزش مجدد ندارد و به ازاي هر سال خدمت 4 ماه از مدت خدمت ضرورت او كسر خواهد شد.

بر اساس فصل دوم اين طرح كه به احضار براي خدمت دوره ضرورت اختصاص دارد

ماده 19 بشرح زير اصلاح مي‌گردد:

كساني كه به سن 18 سال تمام مي‌رسند پس از انتشار آگهي احضار موظفند ظرف شش ماه خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايند و وظيفه عمومي مكلف است، حداكثر ظرف مدت 6 ماه مشمولين وظيفه را تعيين تكليف نموده و به خدمت اعزام، يا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معارف نمايد.

تبصره1: مشمولان مقيم خارج از كشور، بايد به نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن، به نزديكترين نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران مراجعه نمايند.

تبصره 3: آن دسته از مشموليني كه جهت اعزام به خدمت داراي معاذير مندرج در آئين نامه اجرائي بوده و نمي‌توانند در موعد مقرر بخدمت اعزام شوند، حداكثر 6 ماه اعزام آنان به تعويق مي‌افتد.

در فصل سوم اين طرح كه مربوط به رسيدگي ها است تبصره ذيل ماده 30 بشرح زير اصلاح مي‌گردد: رئيس سازمان وظيفه عمومي يا نماينده او در صورتي كه دلائل و مدارك مثبته‌اي مبني بر معافيت از خدمت در پرونده‌ موجود باشد، مي‌تواند براي حداكثر 6 ماه دستور عدم اعزام صادر نمايد و يا در صورت غيبت مواجه مشمول دستور رسيدگي صادر نمايد.

بر اساس فصل چهارم اين طرح كه مربرط به معافيتها است ماده 31 بشرح زير اصلاح و تبصره‌هاي الحاقي به ماده مذكور حذف مي‌گردد:

بر اين اساس دانش آموزان مدارس و مراكز آموزش وابسته به وزارت آموزش و پرورش و يا مورد تائيد آن وزارت و دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه در حين تحصيل به سن مشموليت مي‌رسند، تا زماني كه به تحصيلات خود ادامه مي‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.

ماده 33 بشرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 33: صدور معافيت تحصيلي دانش آموزان، دانشجويان و طلاب علوم ديني، موكول به گواهي اشتغال به تحصيل آنان از طريق مقامات صالحه بوده و مدت آن تا پايان تحصيلات در هر مقطع مي‌باشد.

تبصره 1: حداكثر معافيت تحصيلي براي دانش آموزان تا سن 20 سال تمام و در هر يك از مقاطع تحصيلي كارداني 5/2 سال، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي ارشد ناپيوسته 3 سال، كارشناسي پيوسته 5 سال و كارشناسي ارشد 6 سال، دكتري پزشكي پيوسته 7 سال و دكتراي تخصصي 5 سال خواهد بود.

تبصره 2: در مواقع ضروري با تشخيص و اعلام كميسيون خاص دانشگاههاي مربوط حداكثر 6 ماه به مدت فوق اضافه خواهد شد.

ماده 34 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

دانش آموزان و دانشجويان، طلاب علوم ديني مشمول، در صورت ترك تحصيل، اخراج، انصراف يا فارغ از تحصيل،بايد براي خدمت دوره ضرورت خود را معرفي نمايند، مقامات مسئول مكلفند صورت اسامي اين قبيل مشمولين را با ذكر مشخصات كامل و نشاني و رشته تحصيلي بطور انفرادي، بدون تاخير به سازمان وظيفه عمومي محل ارسال دارند.

تبصره1: مهلت معرفي مشمولين مذكور حداكثر 6 ماه از تاريخ انصراف، ترك تحصيل و اخراج و فراغت از تحصيل مي‌باشد.

تبصره 2: مشموليني كه با داشتن معافيت تحصيلي در خارج از كشور تحصيل مي‌كنند، پس از ترك تحصيل يا اخراج يا انصراف يا فراغ از تحصيل، موظفند حداكثر ظرف يك سال خود را به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور معرفي نمايند.

ماده 35 بشرح زير اصلاح مي‌گردد:

مشمولين ديپلم و بالاتر كه حداكثر يك سال پس از فراغت از تحصيل از طريق آزمون سراسري در يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل كشور پذيرفته شده تا زماني كه به تحصيل اشتغال دارند، مي‌توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند. مشروط به اينكه داراي غيبت غير موجه نباشند اين معافيت براي هر مقطع فقط يك بار داده مي‌شود.

تبصره1: معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي در طول مدت تحصيل فقط يك بار قابل تمديد است.

تبصره 3: ترخيص كاركنان وظيفه حين خدمت جهت ادامه تحصيل، جزء در شرايطي كه به تصويب فرمانده معظم كل قوا مي‌يسد ممنوع مي‌باشد.

ماده 36 بشرح زير اصلاح مي‌گردد:

مشمولين ديپلم و بالاتر در صورتيكه از نظر مقررات اين قانون و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي حائز شرايط ادامه تحصيل در خارج از كشور باشند و دانشگاهها و رشته‌هاي آنها مورد تائيد وزارتخانه‌هاي فوق باشد، مي‌توانند با سپردن تضمين ‌هاي لازم با استفاده از مقررات اين قانون براي تحصيل به خارج از كشور مسافرت نمايند.

ماده 37 بشرح زير اصلاح مي‌گردد:

ايرانيان مقيم خارج از كشور، فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همچنين كساني كه قانونا تحت كفالت يا ولايت قانون آنها هستند، چنانچه در حين تحصيل در مدارس ايراني مستقر در خارج از كشور و يا موسسات آموزش كشورهاي خارج مورد تائيد آموزش و پرورش به سن مشموليت برسند از معافيت تحصيلي بهره مند مي‌گردنند و ادامه تحصيل آنان در رشته‌هاي عالي، دانشگاهي با تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت درمان و آموزش پزشكي بلامانع خواهد بود.

ماده 38 بشرح زير اصلاح مي‌گردد:

آئين نامه اجرائي مواد اين بخش، توسط وزارت دفاع با كسب نظر از حوزه‌هاي علميه قم، خراسان، اصفهان وزارتين علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي ظرف حداكثر 6 ماه تهيه، پس از تائيد ستاد كل به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

در بخش دوم اين فصل كه مربوط به معافيت پزشكي است تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 39 بشرح زير اصلاح و تبصره‌هاي 3 و 4 به ماده مذكور الحاق مي‌گردد:

تبصره 1: نحوه طبقه بندي مشمولين و طرز معاينه و ضوابط معافيت پزشكي آنها براساس مقاطع تحصيلي مشمولين به موجب آئين نامه معاينه پزشكي مشمولين خدمت وظيفه عمومي خواهد بود كه وزارت دفاع با كسب نظر از وزارت كشور و بهداشت ظرف حداكثر 6 ماه تهيه و پس از تائيد ستاد كل به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره 2: نحوه آموزش و خدمت مشمولين معاف از رزم، برابر دستور العملي خواهد بود كه از سوي ستاد كل تهيه و ابلاغ مي‌گردد.

تبصره3: كساني كه به مواد مخدر، اعتياد دارند، در شمول بند 3 ماده مذكور قرار گرفته، به هنگام معاينه، شناسائي و از سوي واحدهاي وظيفه عمومي جهت ترك اعتياد به مدت حداكثر 6 ماه به مقامات صالحه معرفي مي‌گردند.

تبصره 4: نيروهاي مسلح مكلفند در حين خدمت، كاركنان وظيفه اي را كه به مواد مخدر اعتياد دارند، شناسايي و از ساير سربازان جدا نموده، در واحدهاي مستقل و مخصوص بكارگيري و به مقامات صالحه جهت ترك اعتياد در مدت يك ماه توسط پزشك معالج معرفي نمايند.

مدت اعتياد براي يك بار جزء خدمت دوره ضرورت محاسبه مي‌شود. اين افراد پس از پايان خدمت قانوني از خدمت ترخيص مي‌شوند، ليكن در هر حال صدور هر گونه كارت معافيت يا پايان خدمت مربوط به ارائه گواهي ترك اعتياد مي‌باشد.

ماده 41 بشرح زير اصلاح مي‌گردد:

كليه مشمولين وظيفه بايستي قبل از اعزام به خدمت توسط يك پزشك از نيروهاي مسلح معاينه شوند و در صورت نبودن پزشك از نيروهاي مسلح، توسط پزشكان غير نظامي متعهد كه صلاحيت آنان به وسيله نيروي انتظامي تائيد شده باشد، معاينه خواهند شد.

تبصره 1: اظهار نظر در مورد معافيت پزشكي مشمولين توسط سه نفر پزشك نيروهاي مسلح صورت مي‌گيرد،راي اكثريت اين پزشكان معتبر است.

تبصره 2: نيروهاي مسلح موظفند پزشكان مورد نياز شوراهاي پزشكي را به نيروي انتظامي معرفي نمايند. در صورتيكه تامين پزشكان مورد نياز مورد از نيروهاي مسلح امكان پذيرش نباشد نيروي انتظامي از پزشكان مورد تائيد غير نظامي در شوراي پزشكي استفاده مي‌نمايند.

تبصره 3: معاونت برنامه ريزي، نظارت راهبردي رياست جمهوري مكلف است همه ساله هزينه تجهيز و تشكيل شوراي پزشكي و شورايعالي پزشكي فوق العاده پزشكان عضو شوراهاي مذكور و همچنين هزينه معاينات تخصصي مشموليني كه از پرداخت هزينه معاينات معاف هستند را در اعتبارات نيروي انتظامي و بيمارستانهاي ذيربط پيش بيني نمايد.

متن زير به عنوان ماده 42 مكرر به قانون الحاق مي‌گردد:

مشموليني كه در شوراي پزشكي شهرستان مربوط به معاينه باليني معاف از خدمت تشخيص داده نشد، به تشخيص اين شورا با اعتراض مشمول يا رئيس واحد وظيفه عمومي مربوط، نياز به معاينه تخصصي داشته باشند، رئيس حوزه موظف است آنان را به نزديكترين مركز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارستانهاي نيروهاي مسلح معرفي نمايد، تا مورد معاينه قرار گرفته و نتيجه معاينه تخصصي جهت تصميم گيري به شوراي پزشكي شهرستان مربوط ارسال گردد.

تبصره 1: مشموليني كه متقاضي معاينه تخصصي باشند، قبلا بايد هزينه هاي پيش بيني شده را به حساب دولت پرداخت نموده، پس از معاينه طبق اين قانون با آنان رفتار مي‌شود. مشموليني كه به تشخيص شوراي پزشكي، همچنين مددجويانان مشمول، تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور، افرادي كه به تائيد كميته امداد محل فاقد تمكن مالي هستنتد از پرداخت وجه مزبور معاف مي‌باشند.

تبصره: مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارستانهاي نيروهاي مسلح موظفند و به وضعيت مشمولين معرفي شده حوزه مربوطه خارج از نوبت رسيدگي نموده، آنان را حداكثر ظرف مدت يك ماه مورد معاينه تخصصي قرار دهند.

تبصره 3: چنانچه مشموليني كه براي معاينات تخصصي به مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارستان‌هاي نيروهاي مسلح معرفي مي‌شوند، ظرف مدت يكماه به اين مركز مراجعه نكنند، به خدمت اعزام خواهند شد.
ماده 43 بشرح زير اصلاح مي‌گردد:

چنانچه وظيفه عمومي مربوط بنحوي اطمينان حاصل نمايد كه راي شوراي پزشكي مطابق مقررات صادر نشده است، پرونده را جهت بررسي به شوراي عالي پزشكي كه از 3 پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي‌گردد ارجاع مي‌دهد نظر اين شورا قطعي و لازم الاجراء است.

در بخش سوماين فصل كه مربوط به معافيت كفالت ماده 44 بشرح زير اصلاح مي‌‌گردد:

مشمولين زير حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌باشند:

1- يگانه مراقب يا نگهدارنده پدر نيازمند مراقبت كه قادر به اداره امور خود نباشد.

2- يگانه مراقب يا نگهدارانده مادر فاقد شوهر

3- تنها برادر سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذكور غير محجور

4- تنها برادر سرپرست برادر كبير نيازمند مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذكور غير محجور و فاقد شغل.

5- يگانه سرپرست برادر كمتر از 18 سال تمام

6- يگانه نوه ذكور مراقب يا نگهدارنده جد فاقد فرزند يا جده فاقد شوهر و فرزند.

7- مشمولي كه همسرش فوت نموده و از او داراي فرزنده صغيره بوده مادامي كه ازدواج مجدد نكرده و يا داراي همسري كه بعد از ازدواج معلول و نيازمند مراقبت باشد.

تبصره 1: منظور از يگانه مراقب تنها فزند يا برادر يا نوه بيش از 18 سال تمام است كه مراقبت هر يك از بستگان مذكور در اين ماده را به علت نقص عضو، بيماري، كبر سن، صغير بودن، يا اناث بودن بعهده دارد، نيازمندي اشخاص مذكور به مراقبت با توجه به نقص عضو، بيماري، كبر سن آنان به تشخيص شوراي پزشكي خواهد بود.

تبصره2: دولت موظف است خانواده‌هايي را كه به اعزام مشمول به خدمت سربازي از نظر تامين معيشت زندگي با مشكل مواجه مي‌شوند و قادر به اداره امور خورد نباشند، تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار داده و به آنان مستمري پرداخت نمايد، نيروهاي مسلح نيز مكلفند تسهيلات لازم را جهت بكارگيري آنها فراهم كنند.

تبصره3: مشمولين موضوع اين ماده تا 30 ماه متوالي مي‌توانند از معافيت كفالت استفاده نمايند و در پايان مدت فوق سال دوم و در صورت دارا بودن شرايط كفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌گردند.
تبصره: 4: وجود برادري كه از معافيت تحصيلي برخوردار است مانع از معافيت كفالت موقت مشمولي كه سرپرستي خانواده را بر عهده دارد، نخواهد بود اين معافيت فقط در طول مدت معافيت تحصيلي برادر مشمول معتبر بوده و پس از آن با رعايت ساير مقررات اين قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

تبصره 5: در صورتيكه برادر يا برادران يا پدر مشول به دليل بيماري يا معلوليت زمينگير بوده و بنا به تشخيص شوراي پرشكي فاقد صلاحيت و يا ناتوان براي سرپرستي باشند و مشمول نيز عملا مراقبت، يا سرپرستي را بر عهده داشته باشد، مي‌تواند از معافيت كفالت برخوردار گردد.

بر اساس فصل پنجم اين طرح كه مربوط به آموزش درجات و حقوق و مزايا است ماده 47 و تبصره‌هاي آن بشرح زير اصلاح مي‌گردد:

كليه مشموليني كه براي انجام خدمت وظيفه عمومي اعزام مي‌شوند، همچنين كساني كه از انجام خدمت معاف مي‌گردند، بايستي آموزش‌هاي نظامي و انتظامي اعم از عمومي و تخصصي مطابق دستور العملي كه توسط ستاد كل با همكاري سازمانهاي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل مي‌رسند طي نمايند.

تبصره 1: آموزش مشمولين معاف از خدمت برابر آئين نامه‌اي خواهد بود كه از سوي ستاد كل تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.

تبصره 2: در زمان صلح آموزشهاي فوق بايستي به نحوي طراحي گردد كه بعنوان واحد درسي به پودمان قابل محاسبه باشد.

تبصره3: نيروهاي مسلح بايستي در حين خدمت در زمان صلح زمينه استمرار آموزشهاي فوق را در اوقات فراغت سربازان فراهم نمايند.

تبصره 4: آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت دفاع با همكاري وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم تحقيقات، فناوري، وزارت كشور، دانشگاه آزاد اسلامي تهيه و پس از تائيد ستاد كل به تصويب هئيت وزيران مي‌رسد.

تبصره 5: از همه‌ كاركنان وظيفه در طول مدت دوره آموزش آزمونهاي ارزيابي شخصيت و رفتار گرفته شده و متناسب به نتايج حاصله تقسيم و پرونده افراد نيازمند به خدمات مشاوره‌اي به مراكز ذيربط در نيروهاي مسلح براي راهنمايي و حمايت ارسال مي‌شود. نحوه اجراي آن برابر دستور العملي خواهد بود توسط ستاد كل تهيه و ابلاغ مي‌‌گردد.

ماده 48 بشرح زير اصلاح مي‌گردد:

كاركنان وظيفه براساس مدرك تحصيلي و وجود محل سازماني پس از طي دوره آموزشي لازم به يكي از درجات زير نائل مي‌گردند.

1- كاركنان وظيفه فاقد مدرك پايان دوره متوسط به يكي از درجات سربازي تا سرجوخگي
2- كاركنان وظيفه داري مدرك پايان دوره متوسطه به يكي از درجات گروهباني.
3- كاركنان وظيفه داراي مدرك كارداني به يكي از درجات استواري يا ستوان سومي.
4- كاركنان وظيفه داراي مدرك كارشناسي به درجه ستوان دومي.
5- كاركنان وظيفه داراي مدرك كارشناسي ارشد، بالاتر به درجه ستوان يكمي

تبصره 1: نيل به درجات گروهبان سومي و بالاتر مستلزم طي دوره آموزش تخصصي مورد نياز و دارا بودن صلاحيتهاي مكتبي مي‌باشند.

تبصره2: كاركنان وظيفه در صورت نداشتن صلاحيتهاي لازم جهت نيل به درجات مصرحه فوق و يا عدم نياز سازمان براساس دستور العملي كه از سوي ستاد كل تهيه و ابلاغ مي‌گردد به درجات مناسب پائين‌تر تا درجه سربازي نائل خواهند شد.

ماده 48 مكرر به شرح زير به قانون خدمت وظيفه عمومي الحاق مي‌گردد.

اعطاي درجه نظامي به آن دسته از كاركنان وظيفه كه برابر با مقررات اين قانون واجد شرايط نيل به درجات گروهبان سوي و بالاتر مي‌باشند در هر سازمان با تصويب مقاماتي خواهد بود كه اختيار تصويب همان درجات را در مورد كاركنان پايور دارند.

تبصره: اعطا درجه تشويقي و يا تنزيل درجه كاركنان وظيفه بر اساس ضوابطي كه براي تشويق كاركنان انضباطي نيروهاي مسلح پيش‌بيني گرديده است خواهد بود.

ماده 49 به شرح زير اصلاح مي‌گردد: حقوق ماهانه كاركنان وظيفه بر اساس عوامل درجه و تحصيلات و مدارك اكتسابي برابر ابلاغ ستادكل بر مبناي حداقل حقوق كاركنان پايور نيروهاي مسلح موضوع لايحه قانوني مربوط به حداكثر، حداقل حقوق ،‌مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده خدمت مصوب 3 خرداد 58 شوراي انقلاب تعيين مي شود.

تبصره 1: هر گونه تغيير و اصلاح درصدهاي حقوقي موضوع اين ماده و مبالغ مندرج در ماده 49 و 49 مكرر ، 50 و 50 مكرر بنا به پيشنهاد ستاد كل و تصويب هيات وزيران صورت مي‌گيرد.

تبصره 2: به كاركنان وظيفه متاهل و يا سرپرست خانواده معادل 100 درصد حق عائله‌مندي كاركنان پايور نيروهاي مسلح پرداخت مي‌گردد.

تبصره 3: حقوق كاركنان وظيفه در دوران آموزش و قبل از دريافت درجه يا سردوشي به ميزان 50 درصد حقوق اول ماه دوران خدمت آنها مي‌باشد.

تبصره 4: به كاركنان وظيفه در خاتمه خدمت دوره ضرورت معادل يك ماه حقوق به عنوان پاداش پرداخت مي‌گردد

تبصره 5: حق بازنشستگي و حقوق اولين ماه خدمت از حقوق ماهانه كاركنان وظيفه كسر نمي‌گردد.

ماده 49 مكرر به شرح زير به قانون خدمت وظيفه عمومي الحاق مي‌گردد:

نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته كه كاركنان وظيفه در اختيار دارند، مكلفند با توجه به اعتبارات مصوب، امكانات زيست، پوشاك و خوراك متناسب در محل خدمت را فراهم نمايد.
تبصره: وسيله اياب و ذهاب يا هزينه آن در هنگام اعزام كاركنان وظيفه به مرخصي استحقاقي بايستي تامين شود.

ماده 50 بشرح زير اصلاح مي‌گردد:

افسران و درجه داران وظيفه در صورت اعزام به ماموريت يا انتقال يا خدمت در مناطق محروم و بد آب و هوا مشمول مقررات فوق العاده و مزاياي مربوط به افسران و درجه داران كادر ثابت نسبت به حقوق آنان خواهند بود.

ساير كاركنان وظيفه در موارد مذكور از دو سوم فوق‌العاده‌ها و مزاياي درجه گروهبان دومي كادر ثابت نسبت به حقوق آنان خواهند بود. ساير كاركنان وظيفه در موارد مذكور از دو سوم فوق‌العاده‌ها و مزاياي درجه گروهبان دومي كادر ثابت برخوردار خواهند شد.

تبصره 1: به كاركنان وظيفه‌اي كه در محل سكونت خود بكارگيري مي‌شوند، فوق‌العاده محروميت از تسهيلات و بدي آب و هوا تعلق نمي‌گيرد.

تبصره 2: به كاركنان وظيفه‌اي كه بنا به تقاضاي خود منتقل مي‌شوند هزينه سفر و فوق‌العاده انتقال تعلق نمي‌گيرد.

ماده 50 مكرر به شرح زير به قانون الحاق مي‌گردد:

حقوق كاركنان وظيفه همواره از سي درصد حداقل حقوق كاركنان پايور نيروهاي مسلح كمتر و از صد در صد حقوق حداقل مزبور بيشتر نخواهد بود.

ماده 55 قانون خدمت وظيفه عمومي بشرح زير اصلاح مي‌گردد:

دولت موظف است اعضاي خانواده تحت تكلفل كاركنان وظيفه را در طول مدت خدمت تحت پوشش قرار داده و به آنان مستمري پرداخت نمايد.

تبصره: آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت دفاع و پش ن م تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

فصل ششم اين قانون نيازي بر اصلاح نداشته ولي در فصل هفتم اين طرح اصلاحيه كه مربوط به غيبت مشمولين وظيفه عمومي و جرائم و مجازاتها ماده 58 بشرح زير اصلاح مي‌گردد:
مشمولين خدمت وظيفه عمومي كه براي رسيدگي و يا اعزام جهت طي دوره ضرورت احضار مي‌شوند چنانچه در مهلت يا موعد مقرر خود را معرفي نكنند، همچنين مشموليني كه معافيت موقت دريافت داشته‌اند و پس از انقضاي مدت اعتبار، ظرف مدت يكماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي نكنند، غايب شناخته شده، پس از معرفي يا دستگيري در صورتيكه طبق مقررات اين قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخيص داده شوند به خدمت اعزام و با آنان به ترتيب زير رفتار مي شود.

1) مشموليني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا 3 ماه، در زمان جنگ تا 15 روز باشد، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح بيشتر از 3 ماه و در زمان جنگ بيش از 15 روز باشد به 6 ماه اضافه خدمت نسبت به سايرين تنبيه مي‌گردند.

2) مشموليني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح يك سال، در زمان جنگ از 2 ماه تجاوز نمايد، علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذكور در بند 1، فراي محسوب گرديده و به دادگاه نظامي معرفي مي‌گردند.

تبصره 1: مشمولين غايبي كه به خدمت اعزام مي‌شوند در صورتيكه در حين خدمت، حسن اخلاق و رفتار و جديت در انجام وظيفه از خود نشان دهند، يا در عمليات جنگي ابراز شجاعت، فداكاري نمايند، مراتب مورد گواهي فرماندهان، روساي ذيربط باشد، برابر ضوابطي كه از سوي ستاد كل ابلاغ مي‌گردد با تصويب مقامات ارتشبدي، همطراز در سازمان مربوط از انجام اضافه خدمت، يا بخشي از آن معاف مي‌گردند.

تبصره 2: مشموليني كه تا تصويب اين قانون غايب شناخته شده‌اند چنانچه در داخل كشور ظرف حداكثر 6 ماه، آنهائي كه در خارج از كشور باشند، ظرف حداكثر يكسال خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفي نمايند، در شمول تنبيهات اين قانون نخواهد بود.

تبصره 3: رسيدگي به وضعيت مشموليني كه داراي عذر موجه براي غيب خويش مي‌باشند مطابق ضوابطي خواهد بود كه توسط ستاد كل تهيه و ابلاغ مي‌گردد.

ماده 58 مكرر بشرح زير به قانون وظيفه عمومي الحاقي مي‌گردد:

كساني كه به نحوي مشمولين غايب را در موسسات غير دولتي از قبيل كارخانه‌ها، شركتها، آموزشگاهها، كارگاهها، بنگاهها، مغازه‌ها، تعميرگاهها، بكارگيري نماينده توسط نيروي انظامي، وزارت كار، وزارت بازرگاني شناسايي و به محاكم صالحه قضائي معرفي خواهند شد. مجازات اينگونه افراد براي بار اول هزينه سالانه يك سرباز و بار دوم و بيشتر علاوه بر پرداخت هزينه سالانه 2 سرباز، 3 ماه تا 6 ماه زندان خواهد بود.

تبصره: ثبت نام در مراكز آموزشي خصوصي و آزاد براي ارائه آموزش بمنزله بكارگيري محسوب و در شمول اين مجازاتها مي‌باشد.

در بخش دوماين فصل كه مربوط به جرائم و مجازاتها است ماده 59 بشرح زير اصلاح مي‌گردد:
مشمولين خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اوليه و يا در حيت خدمت مرتكب غيب مكرر يا فرار گردند به نحوي كه ادامه خدمت آنان مستلزم تجديد دوره آموزش باشد، ضمن رسيدگي قانوني به غيب يا فرار آنان، مجددا به دوره آموزش اعزام و پس از پايان آموزش در يگان قبلي ادامه خدمت خواهند داد و مدت آموزش قبلي اين افراد ز خدمت آنان محسوب نمي‌گردد.

تبصره: كاركنان وظيفه‌ كه به دستور مقامات قضايي بازداشت مي‌شوند چنانچه در مورد آنان راي برائت يا قرار منع پيگير صادر شود مدت حبس جزء خدمت وظيفه عمومي آنان محسوب مي‌گردد.

ماده 68 بشرح زير به قانون خدمت وظيفه عمومي الحاق مي‌گردد:

در اجراي اصل 137 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت مي‌تواند در زمان صلح قسمتي از نيروي انساني مورد نياز خود در كارهاي امدادي و آموزشي، توليدي و جهاد سازندگي از مشمولين قانون خدمت وظيفه عمومي مشروط بر اينكه به آمادگي رزمي نيروهاي مسلح آسيبي وارد نيايد به يكي از دو صورت ذيل تامين نمايد:

الف) به عنوان كاركنان وظيفه براي انجام خدمت دوره ضرورت

ب) به عنوان استخدام تعهد خدمتي

ماده 69 بشرح زير به قانون خدمت وظيفه عمومي الحاق مي‌گردد:

كليه كاركنان وظيفه كه در اجراي ماده فوق در اختيار دستگاههاي دولتي و نهادها قرار مي‌گيرند بايد قبل از بكارگيري، دوره‌هاي آموزش نظامي مورد نياز را در نيروهاي مسلح طي نمايند.

تبصره 1: مدت خدمت مشمولين مامور به سازمانهاي غيرنظامي در هر حال 3 ماه بيشتر از خدمت در نيروهاي مسلح خواهد بود.

تبصره 1: مدت آموزش‌هاي نظامي، برنامه تفصيلي آنها مطابق با اساسنامه مربوط در نيروهاي مسلح مي‌باشد.

ماده 70 بشرح زير به قانون خدمت وظيفه عمومي الحاق مي‌گردد:

70 درصد كاركنان وظيفه واگذار شده به هر يك از صورتهاي مذكور درماده 68 بايد در مناطق محروم بكار گرفته شوند مگر نخبگان و افرادي كه داراي مدرك تحصيلي دكتري و بالاتر بوده و خدمت آنان در مناطق غير محروم به تشخيص بالاترين مقام سازمان ذيربط ضروري باشد.

ماده 71 بشرح زير به قانون خدمت وظيفه عمومي الحاق مي‌گردد:

تعيين هر يك از دستگاههاي براي استفاده از خدمت مشمولين اعم از مشمولين بند الف، بند ب ماده 68 و همچنين تعداد نيازمندي آنها براساس درخواست دستگاه دولتي و تائيد سازمان مديريت، برنامه‌ريزي كشور، پس از بررس ستاد كل به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.

ماده 72 بشرح زير به قانون خدمت وظيفه عمومي الحاق مي‌گردد:

مشمولين موضوع بند الف ماده 68 پس از طي آموزش نظامي برابر مقررات اين قانون به درجات نظامي نايل و جهت انجام خدمت دوره ضرورت واگذار مي‌گردند و پس از پايان خدمت نيز از كارت پايان خدمت دوره ضرورت كه توسط نيرويهاي مامور كننده صادر مي‌گردد برخودار مي‌شوند.

تبصره 1: استفاده از لباس نظامي، علائم آن توسط كاركنان وظيفه مامور به مراكز دولتي ممنوع مي‌باشد و در صورت درخواست بالاترين مقام سازمان بكارگيرنده، موافقت ستاد كل لباس متحدالشكل با علايم مشخص براي اين كاركنان طراحي مي‌شود.

تبصره 3: حقوق و مزايا، خوارك، پوشاك، خوابگاه بهداشت و درمان، ساير حقوقي كه كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح از آن برخودار مي‌گردند، از محل بودجه دستگاه بكارگيرنده تامين خواهد شد. ميزان هزينه مربوط به هر يك از آنها برابر با مقررات جاري در نيروهاي مسلح مي‌باشد كه همه ساله از سوي ستاد كل ابلاغ مي‌گرد
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری