۰۹ آذر ۱۴۰۲
به روز شده در: ۰۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۰:۳۴
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۳۸۰۵۷
تاریخ انتشار: ۰۸:۱۷ - ۲۸-۰۴-۱۳۹۹
کد ۷۳۸۰۵۷
انتشار: ۰۸:۱۷ - ۲۸-۰۴-۱۳۹۹

تیر خلاص کرونا به معیشت کارکنان صنعت گردشگری/ بیکاری ۹۰درصد زنان شاغل در آژانس‌های مسافرتیشــیوع کرونا در بیشــتر کشورهای جهان از جملــه ایران باعث شده صنعت گردشگری بدترین دوران خــود را تجربه کند؛ به طوری که در حال حاضر کسادی و نبود گردشگر باعث شده تنها 5 درصد دفاتر و آژانس‌های گردشکری استان فارس مشغول به فعالیت باشند.

به گزارش ایلنا، گردشــگرى ایران شــاید بیشترین ضرر وزیان را از شیوع کرونا دیده است؛زیرا شیوع این بیمارى با تعطیلات نوروز یعنى زمانى از ســال که گردشــگرى بالاتریــن رونق را در کشور دارد، همزمان شد. از سوی دیگر زمانی که برخی اتفاقات و بحران‌‌هاى داخلــى و خارجى در نیمه دوم ســال ۹۸ باعث شد کشورمان تقریبا از فهرســت مقصد سفر گردشــگران خارجى حذف شــود، فعالان این صنعت، چشــم امید به تعطیلات نــوروز و ســفرهاى داخلــى دوخته بودنــد که بــا گســترش ویروس کرونــا آن هم نقش بر آب شــد.

آسیب‌های گردشگری به مراتب به ویژه در استان‌هاى پرگردشگر مانند اصفهان، فارس و یزد ملموس تر بود. وزارت میــراث فرهنگــى، صنایــع دســتى و گردشگرى کشــور به تازگى برآورد کرده که صنعت گردشــگرى ایران به دلیل شــیوع کرونا دســت کم ۳ هزار میلیارد تومان زیان دیده اســت.

فخرى، رئیــس هیئت مدیــره انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرتى اســتان فــارس مى‌گوید: در حــال حاضر تنها ۵ درصد از دفاتر گردشــگرى و آژانس‌های مسافرتی استان مشغول به فعالیت هستند.

وى با بیان اینکه تاکنون مســئولان و متولیان بخش گردشــگرى هیچ کمک و حمایتى از دفاتر و آژانس‌هاى مســافرتى انجام نداده‌اند، مــى‌گوید: در حال حاضــر بیشــتر دفاتر گردشــگرى اســتان در حالت تعطیل قرار دارند و دفاترى هم که باز هســتند تنها با چند نفر نیرو و در یک ساعت اندک روزانه فعالیت مى کنند.

دفاتر گردشگری خواستار تعطیلی یکساله هستند

محمود فخرى در گفت و گو با ایلنا مى افزاید: دفاتر گردشــگرى اســتان یکى پس از دیگرى درخواست تعطیلى ۶ ماه و یک ســال را دارند.

وى با اشــاره به اینکــه عدم حمایت دولــت از این بخش باعث شــده که دفاتر و آژانس هاى مســافرتى با مشــکلات زیادى مواجه شــوند، ادامه مــى‌دهد: باوجود درخواســت‌هاى زیادی کــه برای حمایــت و کمــک از بخش گردشــگرى داشــتیم اما هیچکــس اعتنایى به این موضوع نداشــت.

فخرى مــى‌گوید: عواملى مانند توقــف ورودى پروازهاى خارجى و افزایش نرخ دلار بیش از ۲۰هزار تومان باعث شــده که در شــرایط فعلى هیچکس از ســفر به داخل و خارج از کشور استقبال نکند.

وى ادامه مى‌دهد: با توجه به اینکه دولت بخشنامه‌اى برای پرداخت بدهى‌هاى ایرلاین‌ها به دفاتر و آژانس‌هاى مســافرتى به ایرلاین ها صادر کرد اما متاســفانه ایرلاین ها هنــوز مبلغ بدهی‌شــان را بــه آژانس‌هاى مســافرتى پرداخــت نکرده‌اند که این مهم ســبب شــده تنش هاى زیادى میان مسافران و آژانس‌هاى مسافرتى ایجاد شود.

آژانس مسافرتی

فخرى بابیان اینکه بى شک اگر مسئولان تدبیرى در بخش گردشگرى نیندیشند شاهد خسارت‌هاى بیشترى برپیکره گردشگرى کشور و استان خواهیم بود، مى افزاید: از این رو نباید فراموش کرد که جبران این لطمه ها روز به روز دشوار‌تر خواهد شد.

بیکاری ۲۵۰۰ پرسنل دفاتر گردشگری در استان

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرتى استان فارس با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام افرادى که در بخش دفاتر گردشگرى اعم از مدیر و پرســنل که در استان فارس فعالیت مى‌کردند به دلیل بســته بودن دفاتر همچنان بیکار هســتند ادامه مى دهد: با توجه به اینکه حدود ۲۵۰دفتر گردشــگرى و آژانس مســافرتى در استان فعالیت مى کنند و به صورت میانگین در هر دفتر حــدود ۱۰ نفر فعالیت دارند، متوجه مى شویم شیوع کرونا باعث شد حدود ۲۵۰۰ نفر نیرو به صورت مستقیم در بخش دفاتر گردشگرى بیکار شوند.

بــه گفته فخرى بیــش از ۹۰ درصد زنانی کــه در دفاتر گردشگرى فعالیت مى کردند همچنان بیکارند.

بیمه بیکاری پاسخگوی معیشت پرسنل گردشگری نیست

رئیس هیئــت مدیره انجمن صنفــى دفاتر خدمات مسافرتى اســتان فارس با بیان اینکه متاسفانه نپرداختن بیمه بیکارى هم مشــکلاتى را براى پرســنل ایجاد کرده، مى افزاید: تاکنون سازمان تامین اجتماعى تنها براى عــده اى از افراد مبلغى بالغ بر ۵۰۰ الى ۶۰۰ هزار تومان در قالب بیمه بیکارى پرداخت کرده اســت که متاســفانه این رقم هیچ تاثیرى بر زندگى افراد ندارد.

وى در ادامه با انتقاد از مبلغ ناچیز بیمه بیکارى مى‌افزاید: کارمندى که در روزهاى فعالیت حدود 3 میلیون تومان حقوق دریافت مى‌کرده اســت در حال حاضر و پــس از حدود چهار ماه بیکارى چگونه مى‌تواند بــا حقوق بیکاری اموراتش را بگذراند؟

خسـارت ۴۰۰ هـزارمیلیـاردى کرونـا بـه گردشگرى

شــرفى رئیس کمیسیون گردشــگرى اتاق بازرگانى فارس هم با اشــاره بــه اینکه در حال حاضــر حدود ۸۰ الــى ۹۰ درصد هتل هاى اســتان همچنان بدون مســافر و خالى اســت مى گوید: از طــرف دیگر بخش هاى حمل و نقل مانند تاکســى ها، رســتوران ها و دیگر مشــاغلى که با گردشــگرى در ارتباطند در شــرایط بدون مشترى و کســادى به ســر مى برند.

ســهراب شــرفى در گفت و گو با ایلنا مى افزاید: اگرچه دیگر اســتان ها مانند تهران در بخش گردشــگرى به مراتب وضع بهترى دارند اما متاســفانه در فارس و شــیراز هیچ اتفاق و حمایتى در بخش گردشگرى انجام نمى شود.

وى با اشاره به اینکه در حال حاضر گردشگرى تنها صنفى اســت کــه همچنان در وضع بدى به ســر مى برد مى گوید: متاســفانه سرمایه هایى که در این بخش وجود دارد در حــال از بین رفتن اســت.

عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانى فــارس در ادامه بــا بیان اینکه در ســال جارى هیچ امیدى به رونق گردشــگرى در اســتان فارس و شــهر شــیراز ندارم مى افزاید: حتى اگر تمام شرایط و مســیرها هموار شود و امنیت بخش گردشگرى مجددا به روزهاى گذشــته بازگردد، اما تــا زمانى که ترس مردم از ســفرها کاهش نیابد ســفرها به مثابه روزهاى قبل انجام نمى شود.

شــرفى مى افزایــد: حدود ۴ ماه از ســال جارى گذشته و در خوشبینانه ترین حالت تا ۳ ماه آینده هم همچنان درگیر بیمارى کرونا هســتیم.

رئیس کمیسیون گردشگرى اتاق بازرگانى فارس می افزاید: افزایش نرخ دلار در شــرایط فعلى فرصت مناســبى براى ورود گردشــگران به داخل کشور بود.

شرفى درپایان با اشاره به اینکه شیوع کرونا خسارت زیادى به مشــاغل و بخش هاى گردشگرى مانند هتل ها و رســتوران ها که داراى ســرمایه ثابت زیاد هستند وارد کــرد، مى افزاید: با این تفاســیر فکر مى کنم که شــیوع کرونا حدود ۳۰۰ الى ۴۰۰هزار میلیارد تومان خسارت به بخش گردشگرى کشور وارد کرد.

برچسب ها: صنعت گردشگری ، کرونا
ارسال به دوستان
وبگردی