این کارگر که تمایلی به افشای هویتش نداشت می گوید: شیوه برخورد مدیران شرکت با کارکنان غیر قانونی و نقض صریح قانون کار بوده که در سکوت معنادار مدیریت مدیران ارشد سازمان منطقه ویژه و دستگاههای مرتبط نظارتی شهرستان در حال تحمیل بر کارگران است.

او می گویند مدیران این شرکت در پاسخ به پیگیری کارگران تنها به جمله  “به فکرتان هستیم” بنده کرده اند.

کارگر پتروشیمی تخت جمشید در گفتگو با خبرنگار نفیرنفت ادامه می دهد: تاکنون به دلیل اهمال کاری مسئولین شرکت و عدم نظارت سازمان منطقه ویژه، چندین نفر در شرکت به کرونا مبتلا شده اند و پیگیری های کارکنان برای اجرای قانون بی نتیجه مانده است.

این کارگران پیشتر نیز درپی مطالبه گری براری احقاق حقوق شان، از سوی مدیران شرکت تهدید به اخراج شده بودند.