کالری و ارزش غذایی سوپ مینسترون

  • 186 کالری
  • 8 گرم پروتئین
  • 31 گرم کربوهیدارت
  • 7 گرم فیبر
  • 6 گرم شکر
  • 581 میلی گرم سدیم
  • 3 گرم چربی
  • اسید چرب اشباع 0 گرم