کد خبر ۲۳۶۸۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۳ - ۲۷ مرداد ۱۳۸۶ - 18 August 2007
«زیر ذره بین» و «حاشیه سیاست» همبستگی

 

زير ذره بين


ناگفته‌هاى‌هاشمى از موضع امام درباره شعار مرگ بر آمريكا ‌

در خــــاطــــرات مــنــتــشــــرشــــده ســــال 1363‌هــــاشــمـــى رفـسـنـجـانـي، نـاگـفته‌هايى از مواضع متفاوت امام خمينى راجع به آمريكا مطرح شده است.‌به گزارش بازتاب ، در خـاطـرات روز 14 تـىـر ماه سال 1363،‌هاشمى رفسنجانى نوشته است: نماينده شوشتر آمد و پيشنهاد قطع شعار مرگ بر آمريكا و شوروى را مى‌داد. گفتم به طور اصولى تصميم گـرفـتـه‌اىـم، امـام هم موافقت كرده‌اند، ولى منتظر فرصت هستيم.‌هاشمى همچنين در خاطرات 11 اسفند همين سال مـى‌نويسد: نظر من اين است كه در صورت پيروزى در عمليات [بدر] امام دستور بدهند شعار مرگ بر آمريكا و مرگ بر شوروى از موضع قدرت حذف شود .‌


احضار شتاب‌زده متهمان آميا با چه هدفي؟‌

احـضـار پـنـج مـقـام سـابـق آرژانـتـىـنـى از سـوى دسـتـگـاه قـضـاىـى جـمـهـورى اسـلامـى و شـكـايت احتمالى از آنان به اينترپل ، بهترين فرصت براى لابى صهيونيستى در پيگيرى اقـدامـات خـود عـلـيه ايران، از جمله دستگيرى هشت مقام رسـمـى كـنـونـى جـمـهـورى اسـلامـى بـه شـمـار مـى‌رود.‌ىـك كارشناس حقوق بين‌الملل در گفت‌وگو با بازتاب ، ضمن بيان اين مطلب، اظهار داشت: دادستانى تهران، در حالى از اين مقامات شكايت كرده است كه اكثر افراد يادشده بركنار شــــــده و ســـــه تـــــن از آنـــــان در زنـــــدان آرژانـــتـــىـــــن هـــســـتـــنـــــد و رييس‌جمهور، دولت و دستگاه قضايى آرژانتين، نه تنها از پـىـگـىـرى قضايى اين افراد ناراحت نشده، بلكه خرسند نيز مى‌شوند، چراكه اين كار، علاوه بر تضعيف مخالفان داخلى مقامات كنونى آرژانتين، به عنوان اقدام متقابل، زمينه را براى اقدام بعدى دولت آرژانتين عليه ايران هموار مى‌كند.‌


فدراسيون فوتبال در پى شكايت از دادكان

مـسـؤولان فـدراسـيون فوتبال قصد دارند از رييس پيشين اين فدراسيون به دليل برخى ابهامات مالى شكايت كـنـنـد.‌ىـك مـنـبـع آگـاه در فدراسيون فوتبال كشورمان در گفت و گو با عصر ايران‌ ‌ادعا كرد: محمد دادكان در دوره رياست فدراسيون فوتبال در سال‌هاى 1383 تا 1385 با عـقـد قـراردادى چـنـد مـىـلـىـارد تـومـانـى تـبـلـىـغـات مـحيطى مـسـابـقـات مـخـتـلف فوتبال را به يك شركت خصوصى واگذار كرد و بخش عمده اى از مبلغ قرارداد با اين شركت را دريافت كرد.‌‌ ‌وى اضافه كرد: ‌ اما با كنارگذاشتن محمد دادكان و فسخ يكطرفه اين قرارداد از سوى اين شركت خصوصى با فدراسيون فوتبال، بخشى از مبلغ اين قرارداد كـــه گــفــتـــه مـــى شــود بـىــش از 500 مـىـلـىــون تــومــان اســت بـلاتـكـلـىـف رهـا شـده اسـت. بـه هـمـىـن خـاطـر مـسؤولان فـدراسـىـون فـعـلـى پـس از بـررسـى‌هـاى لازم و زمـانى كه نـتـوانستند از طريق مذاكره به جايى برسند قصد دارند با طرح شكايت از محمد دادكان و اين شركت تبليغاتى به پول خود دست پيدا كنند.‌‌ ‌


تحليل گاردين از تلفن 111 احمدى نژاد‌

روزنامه گاردين در گزارشى نوشت: منتقدان رييس جمهورى ايران مى گويند وى فردى متعصب است كه به نـصـاىـح كـارشـنـاسـان تـوجهى نمى كند، اما اكنون محمود احمدى نژاد مى كوشد از طريق برقرارى يك خط تلفن 24 ســاعـتــه بــراى ارتـبــاط بــا مــردم عـادى خـود را بـعـنـوان ىـك سياستمدار مستمع معرفى كند‌‌.‌‌ ‌‌ ‌به گزارش عصر ايران، اىـــن روزنــامــه انـگـلـىـســى نــوشــت: شـهــرونــدان اىــرانــى كــه خواهان ابراز مشكلات، شكايات و پيشنهادات خود به رييس جمهورى هستند از چند ماه آينده قادر خواهند بود با شماره تلفن 111 تماس بگيرند‌. ‌سرويس تماس تلفنى با مـــردم تـــوســط دسـتـىــاران احـمــدى نــژاد در دفـتــر رىــاســت جمهورى اداره خواهد شد‌‌.


حساب مخفى نداريم

سـخـنـگــــوى دولــــت تــــأكــیــــد كــــرد؛ ادعـــاى وجـــود حساب‌هاى مخفى و غير قانونى از سوى دولت تكذيب شد. ‌به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، غـلامـحـسـىـن الـهـام سـخـنـگـوى دولـت در اطـلاعيه‌اى با اشـاره بـه انـتـشـار بـرخـى ادعـاهـاى واهـى مـبـنـى بـر وجود حسابهاى غيرقانونى در دستگاه‌ها خواستار پيگيرى اين مسأله، برخورد با متخلفان و اعلام نتايج آن به مردم شد. ‌متن اطلاعيه غلامحسين الهام به اين شرح است: امروز برخى نشريات خبر از كشف حجم بالايى از حسابهاى پنهان دولت داده‌اند. انتشار اين خبر به صورت مطلق اين شائبه را ايجاد مى‌كند كه اين حسابها متعلق و مربوط به دولت نهم است.

حاشيه سياست

خداحافظى ثمره‌هاشمى از وزارت كشور

گفته مى‌شود طى هفته‌هاى آتى مجتبى ثمره‌هاشمى كه سمت مشاورعالى احمدى نژاد را علاوه بر معاونت سياسى وزارت كشور در اختيار دارد، از اين وزارتخانه خداحافظى مى‌كند.‌ بنابراخبار دريافتى از سردار افشار معاون فرهنگى و تبليغات دفاعى ستاد كل نيروهاى مسلح كه در هفته‌هاى اخير رفت وآمدهاى متعددى به وزارت كشور و همچنين نهاد رياست جمهورى داشته، به‌عنوان جانشين ثمره هاشمى نامبرده مى‌شود.‌ گفتنى است ثمره هاشمى خود خواهان اين تغيير شده است و بنا دارد در هيات دولت حضور پررنگ‌ترى داشته باشد.‌


تغييرات جديد در كابينه

‌براساس آخرين رايزنى هاى انجام شده سيد پرويز فتاح قره باغ به عنوان وزير نفت به مجلس شوراى اسلامى معرفى خواهد شد.‌حميد چيت چيان،قائم مقام وزارت نيرو كه اصلى ترين گزينه تصدى وزارت نيرو در بدو تشكيل كابينه احمدى نژاد بود ، جانشين فتاح در وزارت نيرو خواهد شد.‌ سيد محمد جهرمى وزير فعلى كار به عنوان وزير جديد صنايع و معادن به مجلس معرفى خواهد شد و موسى‌الرضا ثروتى نماينده مردم بجنورد و جاجرم در مجلس جايگزين جهرمى در وزارت كار خواهد شد.‌بر اساس اظهارات يك مقام مطلع دامنه تغييرات به بانك مركزى هم خواهد رسيد و تغيير ابراهيم شيبانى قطعى خواهد بود.‌با طهماسب مظاهرى مدير عامل بانك توسعه صادرات و وزير اسبق اقتصاد نيز براى تصدى مسؤوليت رئيس كل بانك مركزى رايزنى شده است.‌يكى از نماينده هاى مجلس اذعان داشت، در صورتيكه گزينه هاى اصلى دولت براى تصدى وزارت نفت و صنايع به مجلس معرفى مى‌شدند، اقبالى براى كسب آراى لازم نداشتند و به همين علت 2 وزير فعلى كابينه مسؤوليت 2 وزارتخانه مهم تر را بر عهده خواهند گرفت.


‌پشت پرده استعفاى مديرعامل سازمان حسابرسى

سايت رسمى سازمان حسابرسى از قبول استعفاى هوشنگ نادريان رييس اين سازمان توسط وزير امور اقتصادى و دارايى خبر داد. ‌اين‌درحالى است كه يك منبع آگاه در گفت‌وگو با نوروز اطلاعاتى از پشت پرده اين استعفا را ارائه كرد.به گفته اين منبع آگاه، بنابرپيشنهاد محمدرضا رحيمى رييس ديوان محاسبات كه اختلاف زيادى با نادريان داشت، سازمان حسابرسى كل كشور بزودى منحل و وظايف آن به ديوان محاسبات منتقل خواهد شد. ‌ سازمان حسابرسى در جريان گزارشى كه رحيمى از تخلف در بيمه ايران و بانك پارسيان ارائه كرده بود، گزارشى نزديك به واقعيت تهيه و به مقامات بالاتر ارائه كرد.‌


سرقت برخى از اسناد مهم تاريخ دفاع‌مقدس در خرمشهر ‌

برخى از اسناد مهم تاريخ دفاع مقدس در خرمشهر به سرقت رفت. ‌به گزارش ايسنا، مقاون ظهر پنجشنبه گذشته سارق يا سارقينى با دستبرد به دفتر كار نادر دريابان مدير مركز فرهنگى دفاع مقدس خرمشهر و از فعالان حوزه دفاع مقدس ضمن سرقت تعدادى از وسايل الكترونيكى دفتر وي، برخى از اسناد مهم دوران دفاع مقدس را نيز با خود بردند. ‌دريابان در اين ارتباط گفت: سارق يا سارقين وقتى موفق به ورود از در ورودى دفتر كارم نشدند با شكستن پنجره وكج كردن ميله‌هاى محافظ آن وارد دفتر شده و ضمن به هم ريختن بسيارى از اسناد از جمله فيلم‌ها، لوح‌هاى فشرده وعكس‌ها، مقاديرى از آنها را با خود برده‌اند. ‌


روزه سياسى جمعى ازاعضاى برخى انجمن‌هاى اسلامى ‌

جمعى از اعضاى انجمن‌هاى اسلامى تعدادى از دانشگاه‌هاى سراسر كشور در چهار شهر كشور در يكصدمين روز از بازداشت تعدادى از دانشجويان دانشگاه اميركبير و در اولين روز از ماه شعبان المكرم در اعتراض به ادامه اين بازداشت‌ها روزه سياسى گرفتند. ‌به گزارش ايسنا، كميته شرق كشور برنامه خود را در مشهد در محل مسجد دانشگاه برگزار نمود. حاضرين در اين مراسم از ساعت 17 در محل گردهم آمده و پيش از اذان به بيان نظرات خويش پرداختند. ‌


تغييرات كابينه و داستان كوه طور‌

رييس كميسيون فرهنگى مجلس در واكنش به انتقادات هاشمى‌شاهرودى از تحولات پياپى كابينه گفت: يك پيامبر اولوالعزم نيز ممكن است در انتخاب افراد صالح دچار اشتباه شود؛ پس چگونه از يك فرد مانند رييس جمهور انتظار داريم در انتخاب خود اشتباه نكند؟عباسعلى اخترى در گفت‌وگو با آفتاب افزود: در خدمت به مردم و اداره كشور بايد هميشه بهترين فرد انتخاب شود و اگر شخصى كه توقع داشته باشند مسئولى را كه انتخاب مى‌كنند بى‌عيب باشد يا ديگران انتظار داشته باشند اين مسئول تا ابد تغيير نكند، انديشه حكيمانه و معقولى نيست. ‌رييس كميسيون فرهنگى مجلس افزود: خداوند در قرآن آورده است كه حضرت موسى به امر خدا 70 نفر را گزينش مى‌كند و به كوه طور مى‌برد تا مناجات وى را با خداوند بشنوند ولى تمام آن 70 نفر غيرشايسته بودند چون گفتند تا خداوند را نبينند، باور نمى‌كنند.


انتصاب رييس مركز اطلاع‌رسانى مجمع متخصصين

محمدرضا طورانى به‌عنوان مشاور دبيركل و رييس مركز اطلاع‌رسانى مجمع متخصصين ايران منصوب شد. به گزارش همبستگي، خسرو نصيرزاده، دبيركل مجمع متخصصين ايران در حكم خود خطاب به طورانى آورده است: نظر به تجارب مديريتى و اجرايى روحيه ابتكار، نبوغ فكرى و مراتب علمى به اين سمت منصوب مى‌شويد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری
نظرسنجی
نظر شما درباره آوردن "سگ" به معابر و اماکن عمومی؟
کلاً باید ممنوع شود
باید با قوانینی محدود شود
وضعیت کنونی مطلوب است