کد خبر ۶۲۶۶۳
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۳ - ۰۱ بهمن ۱۳۸۷ - 20 January 2009
رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت افزود: انتقال دانشجويان دوره كارشناسي ارشد از دانشگاه‌هايي كه فاقد مرحله آموزشي هستند و فقط مرحله پژوهشي دارند ممنوع است.

رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت با تشريح جزييات آيين‌نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاه‌هاي خارجي به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي داخل كشور، از حدنصابهاي انتقال در كليه مقاطع، تشكيل شوراي تطبيق واحد در دانشگاه‌ها، ممنوعيت انتقال دانشجو به 7 دانشگاه مهم دولتي و اختصاص حداكثر20 درصد مازاد بر ظرفيت پذيرش دانشگاه‌هاي دولتي به دانشجويان انتقالي خبر داد.

دكتر غلامرضا حسن‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به تصويب آيين‌نامه نقل و انتقال دانشجويان ايراني دانشگاه‌هاي خارجي به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي داخل كشور، اظهار كرد: دانشجوياني كه از ابتداي سال 2008 ميلادي در خارج از كشور شروع به تحصيل مي‌كنند، فقط مي‌توانند به شعب بين‌الملل دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور منتقل ‌شوند.

نحوه انتقال دانشجوياني كه تحصيل خود را از ابتداي سال 2008آغاز كرده‌اند

وي با تاكيد بر اينكه انتقال اين دسته از دانشجويان به دانشگاه‌هاي سراسري دولتي ممنوع است، تصريح كرد: البته رشته‌هايي كه در شعب بين‌المللي داير نيستند، از اين موضوع مستثني هستند.

نحوه انتقال از دانشگاههاي غيرمعتبر از نظر وزارت بهداشت

وي با بيان اينكه دانشجوياني كه در خارج از كشور در مقاطع مختلف كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد ،‌ دكتراي حرفه‌اي و غيره مشغول به تحصيل هستند، در صورت احراز شرايط انتقال فقط در همان مقطع تحصيلي يا مقطع پايين‌تر در دانشگاه‌اي داخل كشور مجاز به ادامه تحصيل هستند، اظهار كرد: دانشجوياني كه حداقل شرط معدل لازم براي انتقال در مقطع تحصيلي خود را ندارند به شرط داشتن معدل مقطع تحصيلي پايين‌تر مي‌توانند به مقطع پايين‌تر منتقل شوند.

دكتر حسن زاده انتقال از دانشگاه‌هايي كه نام آنها در ليست دانشگاه‌هاي معتبر وزارت بهداشت نيست را منوط به تاييد شوراي عالي ارزشيابي مدارك تحصيلي عنوان كرد.

حدنصاب معدل و واحد گذرانده براي انتقال

شرايط انتقال در مقطع كارداني

وي با بيان اينكه نبايد ميانگين نمرات امتحانات پايان دوره متوسطه نظام قديم و معدل كل ديپلم متوسطه نظام جديد متقاضي انتقال در مقطع كارداني كمتر از 12 باشد، تصريح كرد: دانشجو ‌بايد حداقل 18 واحد درسي در نظام واحدي يا معادل آن در نظام سالانه را با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

شرايط انتقال دانشجوي مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته

رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه نبايد ميانگين نمرات امتحانات پايان دوره متوسطه نظام قديم و معدل كل ديپلم متوسطه نظام جديد متقاضي انتقال در دوره كارشناسي كمتر از 14 باشد، خاطرنشان كرد: همچنين دانشجو‌ بايد حداقل 36 واحد درسي در نظام واحدي يا معادل آن در نظام سالانه را با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

وي با تاكيد بر اينكه ميانگين كل نمرات پايان دوره كارداني براي اين دسته از متقاضيان انتقال نبايد كمتر از 14 باشد، خاطرنشان كرد: دانشجو بايد حداقل 18 واحد درسي در نظام واحدي يا معادل آن را در نظام سالانه با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

شرايط منع انتقال دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد

وي با تاكيد بر اينكه نبايد ميانگين كل نمرات مقطع كارشناسي كمتر از 15 باشد، اظهار كرد: دانشجو بايد حداقل 16 واحد درسي در نظام واحدي يا معادل آن در نظام سالانه را با حداقل ميانگين 15 در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت افزود: انتقال دانشجويان دوره كارشناسي ارشد از دانشگاه‌هايي كه فاقد مرحله آموزشي هستند و فقط مرحله پژوهشي دارند ممنوع است.

شرايط انتقال دانشجو در مقطع دكتراي عمومي

وي با تاكيد بر اينكه ميانگين كل نمرات امتحانات پايان دوره متوسطه نظام قديم و معدل كل ديپلم متوسطه نظام جديد داوطلبان انتقال در مقطع دكتراي عمومي بايد حداقل 16 باشد، خاطرنشان كرد: در صورت عدم احراز حدنصاب ميانگين كل ديپلم، چنانچه متقاضي داراي مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي مرتبط با گروه پزشكي باشد ميانگين كل نمرات مقاطع مذكور به ترتيب 17 و 16 قابل قبول است.

دكتر حسن زاده با بيان اينكه دانشجو ‌بايد حداقل 72 واحد درسي مرتبط در نظام واحدي يا معادل آن را در نظام سالانه با حداقل ميانگين كل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد، تصريح كرد: كشورهايي كه سيستم نمره‌دهي آنها هم طراز با ساير كشورها نباشد، حداقل ميانگين كل نمرات واحدهاي پذيرفته شده آنان در شوراي عالي ارزشيابي تعيين مي‌شود.

انتقال دانشجويان دوره دكتراي تخصصي در صورت يكسان بودن برنامه آموزشي مربوطه با داخل كشور

حسن‌ زاده دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد يا دكتراي عمومي از دانشگاه‌هاي معتبر و مورد تاييد وزارت متبوع را از جمله شرايط انتقال عنوان كرد و افزود: دانشجويان دوره دكتراي تخصصي خارج از كشور در صورتي كه برنامه آموزشي دوره phD آنان درخارج همانند برنامه آموزشي phD داخل كشور داراي دو مرحله آموزشي و پژوهشي باشد، ‌مي‌توانند منوط به شرايطي منتقل شوند.

وي در ادامه انتقال افراد حائز شرايط را منوط به عدم برخورداري از معدل كمتر از 15 در پايان دوره مقطع قبلي آنان در كارشناسي ارشد يا دكتراي عمومي عنوان كرد و گفت: اين دانشجويان بايد كليه دروس مربوط به مرحله اول را به اتمام رسانده و در امتحان جامع خارج از كشور شركت و موفق به اخذ حداقل نمره 15 گردند، البته بايد پروپوزال ارائه شده به تصويب دانشگاه مبدا رسيده باشد.

شرايط انتقال مربيان رسمي عضو هيات علمي دانشگاه‌ها و دانشجويان بورسيه مقطع phD

رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت با بيان اينكه مربيان رسمي عضو هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در صورت داشتن ساير شرايط با گذراندن حداقل 14 واحد درسي يا يكسال تحصيلي در نظام ساليانه مي‌توانند منتقل شوند، تصريح كرد: در صورتيكه دانشجوي انتقالي دوره دكتراي تخصصي به تشخيص استاد راهنما براي گذراندن پايان نامه نياز به گذراندن تعدادي دروس جبراني داشته باشد، موظف است دروس تعيين شده را به تعداد واحدهاي مورد نياز بگذراند و هزينه‌هاي گذراندن اين دروس به عهده دانشجو است.

وي درعين حال تاكيد كرد: شرايط انتقال دانشجويان بورسيه مقطع phD شاغل به تحصيل در خارج از كشور در صورت تاييد شوراي اجرايي بورس بر اساس آيين‌نامه تبديل بورس خارج به داخل خواهد بود.

شرايط انتقال دستياران رشته‌هاي تخصصي باليني

تشكيل شوراي تطبيق واحد در دانشگاه‌ها

رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت با اشاره به شرايط انتقال دستياران رشته‌هاي تخصصي باليني، تاكيد كرد: انتقال و مهماني دستياراني كه از شروع سال 2008 تحصيل خود را در دوره تخصصي پزشكي شروع كنند به داخل كشور ممنوع است.

وي به شرايط تحصيل اين دسته از دانشجويان در داخل كشور اشاره كرد و گفت: ادامه تحصيل دانشجويان انتقالي از خارج از كشور به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي داخل كشور طبق ضوابط و مقررات آموزشي دانشجويان داخل است، بر اين اساس به منظور تطبيق واحد دانشجويان بر اساس سرفصل دروس رشته تحصيلي شورايي به نام شوراي تطبيق واحد در دانشگاه‌ها تشكيل مي‌شود.

وي افزود: بعد از تاييد انتقال توسط شوراي انتقال و اخذ پذيرش از دانشگاه مربوطه توسط دانشجو و معرفي وي از طريق مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع به دانشگاه،‌ تطبيق واحدهاي درسي دانشجو بر اساس سرفصل دروس رشته تحصيلي به عهده شوراي تطبيق دانشگاه مقصد است.

ملاك تعيين تعداد واحدهاي گذرانده شده صرفا دروس دانشگاهي است

دكتر حسن زاده با تاكيد بر اينكه ملاك تعيين تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو در دانشگاه مبدأ صرفا دروس دانشگاهي است، خاطرنشان كرد: دروسي كه از نظر ساعت و محتواي آن 80 درصد با برنامه‌هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي مطابقت دارند و نمرات آنها حداقل 12 است با تاييد گروه آموزشي مربوطه به شوراي تطبيق واحد دانشگاه ارسال خواهد شد.

وي افزود: اگر تعدادي از واحدهاي گذرانده شده دانشجو به هنگام ارزشيابي مدارك تحصيلي در مقطع پايين‌تر تاييد شده باشد، ‌اين واحدها در مقطع بالاتر قابل محاسبه نيستند، همچنين ميانگين كل نمرات دروس پذيرفته شده دانشجو در كارنامه وي ثبت و در ارزشيابي نهايي وي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.

شرايط انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به شعب بين‌الملل

وي در خصوص شرايط انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل مقاطع كارداني در خارج از كشور به شعب بين‌المللي، اظهار كرد: ميانگين نمرات امتحانات پايان دوره متوسطه نظام قديم و معدل كل ديپلم متوسطه نظام جديد نبايد كمتر از 12 باشد، بنابراين دانشجو ‌بايد حداقل 12 واحد درسي در نظام واحدي يا معادل آن در نظام سالانه را با حداقل ميانگين نمرات 13 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

وي در خصوص شرايط انتقال دانشجوي ايراني مقطع كارشناسي پيوسته شاغل به تحصيل درخارج از كشور به شعب بين‌المللي، گفت: ميانگين نمرات امتحانات پايان دوره متوسطه نظام قديم و معدل كل ديپلم متوسطه نظام جديد نبايد كمتر از 14 باشد، بر اين اساس دانشجو ‌بايد حداقل 24 واحد درسي در نظام واحدي يا معادل آن را در نظام سالانه با حداقل ميانگين نمرات 13 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

وي با تاكيد بر اينكه نبايد ميانگين كل نمرات پايان دوره كارداني متقاضيان انتقال مقطع كارشناسي ناپيوسته كمتر از 14 باشد، تاكيد كرد: دانشجو ‌بايد حداقل 12 واحد درسي در نظام واحدي يا معادل آن را در نظام سالانه با حداقل ميانگين نمرات 13 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

وي با اشاره به شرايط انتقال دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد به شعب بين‌الملل با بيان اينكه ميانگين كل نمرات مقطع كارشناسي اين دسته از متقاضيان نبايد كمتر از 15 باشد، خاطرنشان كرد: دانشجو‌ بايد حداقل 16 واحد درسي در نظام واحدي يا معادل آن در نظام سالانه را با حداقل ميانگين 14 در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

حسن زاده درخصوص شرايط انتقال دانشجوي مقطع دكتراي عمومي به شعب بين‌الملل، گفت: ميانگين كل نمرات پايان دوره متوسطه متقاضيان انتقال ديپلمه نظام قديم يا ميانگين مجموع معدل كل پايان دوره متوسطه نظام جديد و معدل كل پايان دوره پيش دانشگاهي كمتر از 14 نباشد و همچنين حداقل 26 واحد درسي مرتبط با رشته در نظام واحدي در دو نيمسال تحصيلي و يا يك سال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات 15 از 20 يا معادل آن در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

اختصاص حداقل20 درصد مازاد بر ظرفيت پذيرش شعب بين‌الملل به دانشجويان انتقالي

انتقال دانشجويان شعب بين‌الملل به ساير دانشگاه‌ها ممنوع است

وي با بيان اينكه حداقل20 درصد مازاد بر ظرفيت پذيرش توسط شعب بين‌الملل، به تفكيك رشته به اين قبيل دانشجويان اختصاص مي‌يابد، اظهار كرد: شوراي انتقال ضمن ابلاغ موافقت خود با انتقال با توجه به شرايط تحصيلي، نوع رشته، وجود امكانات و ميزان ظرفيت، دانشجو را جهت اخذ پذيرش به شعب بين‌الملل معرفي مي‌كند.

وي با تاكيد بر اينكه انتقال يا مهماني دانشجويان شعب بين‌الملل به ديگر دانشگاه‌هاي علوم پزشكي دولتي ممنوع است، خاطرنشان كرد: مدارك فارغ التحصيلي صادره ممهور به مهر شعبه بين المللي خواهد شد.

نحوه ارايه درخواست انتقال متقاضيان

ممنوعيت انتقال دانشجو به 7 دانشگاه مهم دولتي

وي با اشاره به نحوه ارايه درخواست انتقال متقاضيان، اظهار كرد: درخواست انتقال به همراه مدارك لازم بايد حداقل سه ماه قبل از شروع نيمسال تحصيلي كه داوطلب قصد انتقال دارد مستقيما به مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت ارسال شود.

وي با تاكيد بر اينكه درخواست انتقال رسيده براي هر سال تحصيلي فقط براي همان سال معتبر است، خاطرنشان كرد: اخذ پذيرش از شعب بين‌الملل دانشگاه‌هاي علوم پزشكي داخل كشور به عهده دانشجو است. دكتر حسن زاده در عين حال خاطرنشان كرد: انتقال دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسري تهران، شهيد بهشتي، ايران، شيراز، تبريز، مشهد و اصفهان ممنوع است.

رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت در خاتمه با بيان اينكه ميزان ظرفيت پذيرش جهت انتقال دانشجويان كليه مقاطع به جز دكتراي تخصصي حداكثر20 درصد مازاد بر ظرفيت پذيرش در دانشگاه‌هاي دولتي است، اظهار كرد: اگر متقاضي بيشتر از ظرفيت بود ملاك پذيرش ميانگين نمرات و امتيازات كسب شده بالاتر توسط دانشجو است. 
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری