عصر ایران

بر اساس مشاهدات شخصی تان، تخمین می زنید چند درصد از مردم شهرتان "ماسک" می زنند؟
زیر 25 درصد
11.37%
بین 25 تا 50 درصد
28.67%
بین 50 تا 75 درصد
41.56%
بیش از 75 درصد
18.4%
تعداد کل آراء : 23802

آخرین اخبار
پربازدید ها