عصر ایران

آینده برنامه"رو به فردا" را چگونه پیش بینی می کنید؟
انجام مناظره های واقعی با حضور نمایندگان همه جریان های سیاسی
19.66%
ادامه برنامه به صورت یکسویه
47.74%
تعطیلی زود هنگام
32.6%
تعداد کل آراء : 12891

آخرین اخبار
پربازدید ها